˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 ŧͤ

ͤ 701
ÍÂÒ¡ãËé¾Õè»ÃÐÀÒʨѴ¤Í¹àÊÔÃìµÍÕ¡¤èÐ
·Ø¡¤ÃÑ駷Õè´Ù¨Ðä´é¡ÓÅѧ㨡ÅѺÁÒ·Ø¡·Õ
ҡس: karraboon [11 .. 53 13:17:06]

ͤ 700
àÁ×èÍ 2-3 Çѹ·Õè¼èÒ¹ÁÒ
¼ÁÁÕâÍ¡ÒÊä´é¡ÅѺÁÒÍèÒ¹¢Í§¤Ø³¨Ô¡ (»ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì) ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§


¼ÁÈÃÑ·¸Ò¹Ñ¡à¢Õ¹ ¹Ñ¡¤Ô´ ·èÒ¹¹ÕéÁÒ¡
¾ÂÒÂÒÁµÔ´µÒÁ§Ò¹ÁÒâ´ÂµÅÍ´
áµè¡çäÁè¤Ãº·Ñé§ËÁ´à˵طÕèªÍº ¨¹¶Ö§¢Ñé¹ËŧãËÅ à¾ÃÒÐ §Ò¹à¢Õ¹ §Ò¹¤Ô´áµèÅÐÍÂèÒ§¹Ñé¹
äÁèä´é¶Ö§¡Ñº¤ÁÊØ´¡Ùè ËÃ×Íὧ»ÃѪ­ÒÅÖ¡«Öé§ ¨¹ÂÒ¡¨Ðà¢éÒã¨

áµè·Õè¼Á·Öè§ ¤×Í ÇÔ¸Õ¡ÒäԴµèÒ§ËÒ¡ à»ç¹ÇÔ¸Õ¤Ô´¢Í§¤¹·Õ赡¼ÅÖ¡·Ò§¤ÇÒÁ¤Ô´áÅéÇ
á»Å¡ ÁÕËÅÒÂÁØÁ·Õè¤Ò´äÁè¶Ö§ à»ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¤¹·Õè¼èÒ¹¡ÒÃÍèÒ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÒÍÂèÒ§ÅÖ¡«Öé§
ËÅÒÂÊÔè§ËÅÒÂÍÂèÒ§¹èÒʹ㨠ËÅÒÂæÍÂèÒ§ á¤è¤Ô´µèÍ¡çʹءáÅéÇÅФÃѺ

á¹è¹Í¹ ¤¹¹Õé¤×Í "äÍ´ÍÅ" ã¹ã¨¼ÁàªÕÂÇÅèФÃѺ

ÁÕ§Ò¹à¢Õ¹ªÔé¹Ë¹Öè§ ·Õèà¢Õ¹¼èÒ¹¤ÍÅÑÁ¹ì ÁµÔª¹à«¡ªÑè¹ÇѹÍÒ·ÔµÂì
à»ç¹ÅѡɳСÒõͺ¨´ËÁÒ¡Ѻ·Ò§ºéÒ¹ ËÅѧæÁÕ¡ÒùÓÃÇÁàÅèÁ
ãªéª×èÍÇèÒ "µÑÇ˹ѧÊ×ͤØ¡ѹ" àÅèÁ¹Õéà»ç¹àÅèÁ·Õè 2 ¼ÁÁÕÊÐÊÁäÇéËÅÒÂàÅèÁ
áµè¡çÂѧ¡Í§æäÇéàËÁ×͹à¤Â

µÍ¹¹Õé¼Á¤§à»ç¹ä´éá¤è¹Ñ¡ÊÐÊÁ áµèäÁèãªè˹͹˹ѧÊ×ÍÅÐÁÑê§à¹ÕèÂ
»ÃÐà´ç¹¹èÒʹ㨠·Õè¹ÓÁҾٴ㹤ÃÑ駹Õé ¤×Í àÃ×èͧ “ ÈÔŻԹÇÒ´ä¡è “

ËÁÒÂà赯 ¼ÁäÁèÅÍ¡µÑÇ˹ѧÊ×ÍÁҤú·Ø¡µÑÇÍÑ¡ÉùÐ
¢ÍÊÃØ»ÃǺÂÍ´ áµèÂѧ¤§¤Ãº¶éǹã¹à¹×éÍËÒ áÅÐäÁèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹»ÃÐà´ç¹ ¨¹¼Ô´à¾Õé¹ä»

// ¨´ËÁÒ¨ҡ·Ò§ºéÒ¹ (¤Ø³ÁÒ¹ÔµÒ Ë¹éÒ 55)

¤Ø³ÁÒ¹ÔµÒ à¢Õ¹ÁÒ¶ÒÁ¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ÇèÒ à¸Í¹Ñé¹à»ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔªÒʶһѵ¡ÃÃÁ
»Ñ¨¨ØºÑ¹àÃÕ¹ÍÂÙèªÑé¹»Õ·Õè 3 »Ñ­ËÒ·Õèà¸Í»ÃÐʺÍÂÙè ¤×Í à¸ÍÁջѭËÒ·Ò§´éÒ¹ÇÔªÒ Design
«Öè§à¸Í·Óä´é áµèäÁè¤èÍ´չѡ à¸ÍÁջѭËÒµÑé§áµè¡ÒäԴẺ ¡ÒùÓàʹͧҹ
à¸Í¤Ô´ÁÒµÅÍ´ÇèÒ à¸Í·Óä´éäÁè´Õ¹Ñ¡ à¸Í¨Ö§à¤ÃÕ´ áÅС´´Ñ¹µÑÇàͧÁÒ¡¢Öé¹ æ

à¸Í¨Ö§à¢Õ¹¨´ËÁÒÂÁÒ»ÃÖ¡ÉҡѺ·Ò§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ÇèÒ¨ÐËÒ·Ò§ÍÍ¡ãËéà¸ÍÂÑ§ä§ ãËéà¸Í¤Ô´§Ò¹ä´é áÅеçµÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒâͧµÑÇà¸Íàͧ


// ¤ÓµÍº¢Í§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ (ÂÒÇÁÒ¡)

ÊÒà赯 ·Õè¨Ð·ÓãË餹àÃÒàÃÕ¹ä´éäÁè´Õ ·ÓãËéàÃÕ¹áÅéÇäÁèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ÁÕÍÂÙèÁÒ¡ÁÒ¡èÒ¡ͧ
ÍÂèÒ§·Õè¼ÁàÃÕ¡ÇèÒ “Í×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ” ¹Ñè¹áËÅÐ ¤Ø³ÁÒ¹ÔµàÅèÒÁÒãËé¿Ñ§á¤è¹Õé
¤§¶¡äÁèÍÍ¡ËÃÍ¡¤ÃѺ

¿Ñ§¹Ô·Ò¹á¡éà«ç§«Ñ¡àÃ×èͧ´Õ¡ÇèÒ (µÃ§¹Õé¼Á(ÁÐÂÁ) ¢ÍÊÃØ»à¾×èÍãËéà¹×éÍËÒ¡ÃЪѺàͧ¤ÃѺ)

¤Ø³»ÃÐÀÒÊÏ Â¡¹Ô·Ò¹·Õè»ÃÐà·È¨Õ¹àÃ×èͧ˹Öè§
ÊÁÑ·Õè¡ê¡·Ñé§ÊÒÁà¾Ôè§ÃÇÁµÑǡѹä´éäÁè¹Ò¹¹Ñ¡ µÍ¹¹Ñé¹ ÁÕÈÔŻԹ·èҹ˹Öè§ ÁÕª×èÍàÊÕ§·Ò§´éÒ¹
¡ÒÃÇÒ´¾Ùè¡Ñ¹¨Õ¹ÁÒ¡ â´Â੾ÒÐ ÃÙ»µé¹ä¼è áÅеé¹ËÅÔÇ

ÈÔŻԹ·èÒ¹¹Õéà¢Õ¹ÃÙ»¾Ç¡¹Õéà¡×ͺ·Ñ駪ÕÇÔµ ÁÕª×èÍàÊÕ§â´è§´Ñ§Áҡ㹵͹¹Ñé¹
¨¹ª×èÍàÊÕ§ä»à¢éÒË٢ͧÎèͧàµé ã¹ÊÁѹÑé¹à¢éÒ

Îèͧàµé¨Ö§ãËéÈÔŻԹ¤¹¹Õéà¢éÒà½éÒ áÅÐÁͺËÁÒ§ҹãËéÈÔŻԹ¼Ùé¹Õé ÇÒ´ÃÙ»ä¡è
à¹×èͧ¨Ò¡Îèͧàµéͧ¤ì¹Õé»ÃÐÊÙµÔã¹»Õä¡è ÀÒÂã¹¾ÃÐÃÒªÇѧ ¨Ö§ÁÕÊÔ觻ÃдѺÁÒ¡ÁÒ·Õèà¡ÕèÂǡѺä¡è áµèÎèͧàµé â»Ã´ÀÒ¾ä¡è·ÕèÇÒ´¨Ò¡¾Ùè¡Ñ¹¨Õ¹ÁÒ¡ ¨Ö§ä´éÁͺËÁÒÂãËéÈÔŻԹ·èÒ¹¹ÕéÇÒ´ÀÒ¾ä¡èµÒÁ¾ÃлÃÐʧ¤ì

¿Ò¡ÈÔŻԹ¹Ñé¹ ÃÙéµÑÇáÅéÇÇèÒ §Ò¹¹ÕéËÒ¡·Ó´Õ ÂèÍÁä´éÃѺÃÒ§ÇÑÅÁÒ¡ÁÒÂ
ËÒ¡·Óä´éäÁè´Õ à¢ÒÍÒ¨ä´éÃѺâ·É¨Ò¡Îèͧàµé¡çà»ç¹ä´é

àÁ×èÍÃѺ§Ò¹ÁÒáÅéÇ ÈÔŻԹ¼Ùé¹Õé ¨Ö§à¾ÕÂþÂÒÂÒÁÍÂèҧ˹ѡ à¾×èÍ·Õè¨ÐÇÒ´ÃÙ»ä¡è·ÕèÊÇ·ÕèÊØ´ãËéä´é
áµè¾ÂÒÂÒÁÍÂÙèËÅÒÂÇÔ¸Õ ¡çÂѧäÁèä´é´Ñ§ã¨ ·Ñ駨Ѻä¡èÁÒ¼Ù¡à»ç¹áºº¹Ôè§ æ ËÃ×Í à½éҴپĵԡÃÃÁä¡èà»ç¹Çѹ à»ç¹¤×¹ µ¹àͧ¡çÂѧÇÒ´äÁèä´é

¹Ò¹Çѹà¢éÒ ã¡Åé¡Ó˹´Ê觧ҹà¢éÒÁÒ·Ø¡·Õ áµèÈÔŻԹ·èÒ¹¹Õé¡çÂѧÇÒ´ÃÙ»ä¡è·Õè¶Ù¡ã¨äÁèä´é
¶Ö§¡ÑºÅ§·Ø¹ä»¡Ô¹ä»¹Í¹ÃèÇÁ¡Ã§à´ÕÂǡѹ¡Ñºä¡è¡çµÒÁ à¢Ò¡çÂѧÇÒ´ÃÙ»ä¡è·ÕèÊǧÒÁ¶Ù¡ã¨äÁèä´é«Ñ¡·Õ
ÂÔ觤Դ ¡çÂÔè§à¤ÃÕ´ ¨¹à¢ÒàÃÔèÁ·éÍá·éá·ºÊÔé¹ËÇѧ

à¢Òàͧ¡çÅͧÁÒËÅÒÂæÇÔ¸ÕáÅéÇ ÂѧàËÅ×ÍÇÔ¸Õã´ÍÕ¡·Õèà¢ÒÂѧäÁèä´é·Ó
à¢Òà½éÒ¤ÃØ蹤Դ áµè¡çÂѧÇÒ´ÃÙ»äÁèä´é µÍ¹¹Õéà¢ÒàÃÔèÁ¡ÅÑÇÍҭҢͧÎèͧàµé
¨Ö§àµÃÕÂÁà¡çº¢éÒǢͧà¾×èͨÐ˹Õ

Çѹ¹Ñé¹ ä´éÁÕËÅǧ¨Õ¹·èҹ˹Öè§à´Ô¹¼èÒ¹ÁÒ áÅТ;ѡáÃÁ¡Ñºà¢Ò 1 ¤×¹
à¢Ò¡ÐÇèÒ à¢Ò¨Ð˹Õã¹Çѹ¶Ñ´ä» 㹤׹¹Õéà¢Ò¢Í»Ã¹¹ÔºÑµÔËÅǧ¨Õ¹àÊÕ¡è͹
àÁ×èÍËÅǧ¨Õ¹à¢éÒÁÒ㹺éÒ¹ÈÔŻԹ ¡ç¾º¡Ã§ä¡èÁÒ¡ÁÒ ¾ºä¡è¶Ù¡¨ÑºÁÑ´ ¶Ù¡¢Ñ§
ÊÀÒ¾¹èÒË´ËÙè㨠à»ç¹·Õè¹èÒàÇ·¹ÒÂÔ觹ѡ ËÅǧ¨Õ¹¨Ö§¶ÒÁËÒÊÒà˵بҡÈÔŻԹÇèÒ
à¾ÃÒÐÍÐäà ¨Ö§¨Ñºä¡èÁÒ¡ÁÒÂÁҢѧÁÒ·ÃÁҹẺ¹Õé

ÈÔŻԹä´éàÅèÒàÃ×èͧ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ñé§ËÁ´ãËé¡ÑºËÅǧ¨Õ¹¿Ñ§
áÅк͡ÍÕ¡ÇèÒ ¨¹»èÒ¹¹Õéà¢Òàͧ ¡çÂѧÇÒ´ÀÒ¾ä¡è¶ÇÒÂÎèͧàµéäÁèä´é

àÁ×èÍËÅǧ¨Õ¹ä´é¿Ñ§àÃ×èͧ·Ñé§ËÁ´ ¨Ö§ºÍ¡¡ÑºÈÔŻԹ¼Ùé¹ÕéÇèÒ ·Õè·èÒ¹ÇÒ´äÁèä´é
à¾ÃÒÐÇèÒ .....“ ·èÒ¹ÂѧäÁèä´éà»ç¹ä¡èä§ÅèÐ ”....

¤Ó¾Ù´à¾Õ§¤Óà´ÕÂÇ àËÁ×͹ÊÇÃäìÁÒâ»Ã´ à·Ç´ÒÁÒªÕé·Ò§ÊÇèÒ§¢Í§ªÕÇÔµ

ÈÔŻԹ¨Ö§ä´é»ÅèÍÂä¡è·Ñé§ËÁ´ãËéà»ç¹ÍÔÊÃШ¹ËÁ´ÊÔé¹
ÀÒ¾ä¡è·ÕèâºÂºÔ¹ÊÙèÍÔÊÃйÑ鹨Ѻ㨠áÅÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁ»Å×éÁã¨ãËé¡ÑºÈÔŻԹ·èÒ¹¹ÕéÁÒ¡

ËÅÒÂÇѹËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ÈÔŻԹ¼Ùé¹Õé ¨Ö§ä´éà½éÒ´Ùä¡è·ÕèÍÂÙèµÒÁ»èÒà¢Ò
à½éÒ´Ùà©Âæ áÅÐäÁèä´é¾¡¾Ùè¡Ñ¹ä»ÇÒ´ÀÒ¾ÍÂèÒ§·Õèà¤Â·ÓÁÒ
áµèÁͧ´Ù´éÇÂËÑÇ㨷Õèà»ÕèÂÁÊØ¢ ·ÓãËéà¢éÒã¨ÊÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ä¡èÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§

àÁ×èͶ֧¡Ó˹´Ê觧ҹ ÈÔŻԹãªéà¾Õ§¾Ùè¡Ñ¹ ¨ØèÁÊÕµÇÑ´º¹¡ÃдÒÉà¾Õ§äÁè¡ÕèàÊé¹
à¢Ò¡çä´éÀÒ¾ä¡èÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò

àÁ×èÍÎèͧàµéä´é·Í´¾ÃÐ๵çҹ¢Í§ÈÔŻԹ ´éǤÇÒÁ·Õèà»ç¹¤¹ÃÑ¡ä¡è ¼Ù¡¾Ñ¹¡Ñºä¡èÁÒ¡
Îèͧàµé¶Ö§¡Ñº¹éÓ¾ÃÐ๵ÃäËÅ áÅеÃÑʶÒÁÈÔŻԹ¼Ùé¹ÕéÇèÒ

“·ÓäÁÀÒ¾ä¡èÀÒ¾¹Ñé¹ ¨Ö§ä´é§´§ÒÁÁÕªÕÇÔµªÕÇÒÂÔ觹ѡ “

ÈÔŻԹµÍº¡ÅѺä»ÇèÒ “¡çà¾ÃÒСÃÐËÁèÍÁÃÙéÊÖ¡µÑÇàͧà»ç¹ä¡è áÅéǨ֧ÇÒ´¾ÐÂФèД

.................

“ ÍÂèÒ¶ÒÁ¼ÁàŹФÃѺÇèÒ àÃ×èͧ¹Õéà¡ÕèÂǡѺ¤Ø³ÁҹԵҵçä˹ ”
¤Ø³»ÃÐÀÒʵͺ¤Ø³ÁÒ¹ÔµÒà¾Õ§ÊÑé¹æ

......................................................................................................................................

àÁ×èͼÁä´éÍèÒ¹àÃ×èͧ¹ÕéáÅéÇ ¼Á¹Ñè§ÍÁÂÔéÁ¡ÑºµÑÇàͧ¹Ò¹ÁÒ¡ ¹Ò¹à·èÒäËÃè..äÁèÃÙé
" àÍÍ...ãªèÇèÐ..." ¼ÁµÍºµÑÇàͧ àÁ×èÍʵԤ׹¡ÅѺÁÒ
ÊÔ觷Õè¼Áà¤Â¤Ô´ ÊÔ觼Áà¤ÂʧÊÑÂÁÒ¡è͹¹Ñé¹ ¼Áä´é¤ÓµÍºáÅéÇÅèÐ áÁé¨ÐäÁè·Ñé§ËÁ´¡çµÒÁ

µÍ¹¹Õé ¢³Ð¹Õé ¼ÁäÁèä´éÍÂÒ¡à»ç¹¡Åéͧ¶èÒÂÃÙ»ËÃÍ¡¹Ð
äÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹Íѹ㴠·Õè¼Á¨Óà»ç¹µéͧ·Ó¶Ö§¢¹Ò´¹Ñé¹

à¾Õ§á¤è...¼ÁÍÂÒ¡¶èÒ ¼Á¡ç¶èÒÂ
¼ÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèä´é¶èÒÂ...¼Á¡ç¨Ð¶èÒÂ

Áѹ¨ÐÊÇ ËÃ×Í äÁèÊÇ ¼ÁäÁèä´éÂÖ´µÔ´¡Ñº¤ÓªÁã´æ ¢Í§ã¤Ã
¼ÁàͧäÁèʹã¨àÃ×èͧ¾Ç¡¹ÕéÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡áÅéÇ
ËÅÒÂæÍÑźÑêÁ¢Í§¼Á ¼Á¨Ö§»Ô´¤ÍÁàÁé¹·ì´éÇ«éÓä»

ÃÙ»¶èÒ ¤×Í ´Ãê¹ÕÇÑ´ÍÒÃÁ³ì¢Í§¼Áà·èÒ¹Ñé¹
¼ÁäÁè¨Óà»ç¹µéͧạÃѺ¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ¡´´Ñ¹¨Ò¡ã¤Ã

¼ÁäÁè¨Óà»ç¹µéͧ¶èÒÂÃÙ»Áѹ·Ø¡Çѹ
ËÅÒÂæ¤ÃÑ駼ÁãªéµÒà¹×éͧ͢¼ÁºÑ¹·Ö¡ÀÒ¾ÊǧÒÁ ãËéµÔ´ÍÂÙèà¾Õ§¤ÇÒÁ·Ã§¨Óà·èÒ¹Ñé¹

⪤´Õà·èÒäËÃè ·Õè¼ÁäÁèãªèÁ×ÍÍÒªÕ¾ ·Õèµéͧ·Ó§Ò¹·èÒÁ¡ÅÒ§ÊÀÒÇС´´Ñ¹·Ñé§ËÅÒ·Ñ駻ǧ

¼Áà¤Â¶ÒÁµÑÇàͧËÅÒ¤ÃÑé§ÇèÒ ¼ÁÃÑ¡¡ÒöèÒÂÃÙ»¨ÃÔ§æ
ËÃ×Í Áѹà»ç¹à¾Õ§á¤è§Ò¹Í´Ôàá¦èÒàÇÅҢͧ¼Áà·èÒ¹Ñé¹

¼ÁäÁèàÊÕ´Ò ËÒ¡ã¹á¡ÅÍÃÕè¢Í§¼Á
¨ÐäÁèÁÕÀÒ¾»èÒà¢ÕÂÇÊ´ãÊ ËÃ×Í ÀÒ¾·ÐàÅËÁÍ¡ÊÇÂæ
à¾×èÍáÅ¡¡Ñº¡Òý׹Êѧ¢ÒâͧªÕÇÔµ áÅ¡¡Ñº¡Òõéͧ¡Ô¹ÂÒá¡éá¾éÁÒ¡ÁÒÂ

¼Á¨ÐäÁèàÊÕÂ㨠ËÒ¡¼ÁäÁèÁÕáÁéáµèÀÒ¾ÊØ´Âʹ㹪ÕÇÔµ
ÀÒ¾·Õè¼èÒ¹¡ÒÃä´éÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 ¢Í§ÊÁÒ¤ÁµèÒ§æ

à¾ÃÒмÁÃÙéáÅéÇÇèÒ ¡ÒöèÒÂÃÙ» äÁèãªè·Ñé§ËÁ´¢Í§ªÕÇÔµ
Áѹà»ç¹à¾Õ§Êèǹ˹Öè§ã¹ªÕÇÔµ¼Áà·èÒ¹Ñé¹
Áѹ¤×ÍÊÔ觼Áãªéà¾×èÍàÃÕ¹ÃÙé áÅоѲ¹Ò¨Ôµã¨¢Í§µ¹àͧ

ãªéà¾×èͺѹ·Ö¡àÃ×èͧÃÒÇÃÐËÇèÒ§·Ò§·Õè»ÃÐʺ¾ºà¨Íà·èÒ¹Ñé¹àͧ

¨Ö§äÁè¹èÒá»Å¡ã¨ËÃÍ¡¤ÃѺÇèÒ ¼Á¨Ö§ÁÕÃÙ»¶èÒ¹éÍÂÁÒ¡æ
áÅÐÁѹ¤§à»ç¹áºº¹Õéä»ÍÕ¡¹Ò¹
à¾ÃÒÐ ¹Õè¤×Í ¤ÇÒÁÊØ¢·Õè¼Áä´éÃѺÃÙé¼èÒ¹¡ÒöèÒÂÀÒ¾ ã¹àÊÕéÂÇ˹Ö觢ͧªÕÇÔµà·èÒ¹Ñé¹

.........................
Prev: :: à¾×è͹ã¹ÁØÁÁ×´ ::
ҡس: »Ñ¹»Ñ¹à¨ÍÁÒ [9 .. 53 20:51:10]

ͤ 699
ªèǧ˹éÒ˹ÒÇà¹Õè Íèҹ˹ѧÊ×;Õè¨Ô¡·Ø¡ÇѹàÅ ÃÙéÊ֡ͺÍØè¹´Õ¤èÐ
ҡس: ¹Ô´ [9 .. 53 18:25:22]

ͤ 698
µéͧ¢Í¢Íº¾ÃФس ¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ÁÒ¡æàŤèÐ
·Õèáºè§»Ñ¹ËÅÒÂæÊÔè§ ä´éà¢éÒÁÒÍèÒ¹º·¤ÇÒÁ ·ÓãËéä´é á§è¤Ô´´Õæ ·Õè·ÓãËé ÃÙéÊÖ¡ àËÁ×͹à¨Í áʧÊÇèҧ㹶éÓ·ÕèÁ×´ÁÔ´ ¨¹¤Ô´ÇèÒ¨ÐäÁèà´Ô¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡áÅéÇ áµèáʧÊÇèÒ§·ÕèÁÒà¨Í ·ÓãËéÁÕ¡ÓÅѧ㨠à´Ô¹µèÍ à¾×èÍËÇѧÇèÒ ¨Ðä´éà¨Í·Ò§ÍÍ¡ã¹ÍÕ¡äÁè¹Ò¹ ¢Í¢Íº¾ÃФس´éÇÂ㨨ÃÔ§¤èÐ
ҡس: nuda [3 .. 53 12:42:42]

ͤ 697
àÊÕ´Ò ·ÕèºéÒ¹¹éÓ·èÇÁäÁè¶Ö§äÁè§Ñé¹ÇèÒ¨ÐÅͧÇÔ¸Õ˹ÒÁÂÍ¡àÍÒ˹ÒÁºè§ ·Õè¾ÕèàÅÂàÅèÒàÍҶا¾ÅÒʵԡÁÒãÊè¹éÓá·¹¡ÃÐÊͺ·ÃÒ ÍÂÒ¡¨ÐÅͧ´ÙàËÁ×͹¡Ñ¹ÁÒ¨Ðãªéä´é¼Å¨ÃÔ§æäËÁ¤ÃѺ. :)
ҡس: ˹ÒÁ [30 .. 53 23:31:48]

ͤ 696
Çѹ¹Õé¾ÍÁÕàÇÅÒàÅÂä»áÇÐÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×Í ¨Ö§ÊÍÂáÁèàÀÒÃÇÁàÅèÁÁÒ ¾Õè¨Ô¡áÇÐä»·ÕèºÙ¸ÁÒàËÃͤêÐ ´Õ㨡Ѻ¤¹·Õèà¨Í´éǹФêÐ ¤¹·ÕèÂѧäÁèà¨Í¾ÂÒÂÒÁµèͤèÐ áÅéǨлÃзÑÂ㨾Õèá¡ÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡¶éÒä´éà¨ÍµÑǨÃÔ§ confirmed! ËÇѧÇèÒ¤§ÁÕâÍ¡ÒÊà¨Í¾Õè¨Ô¡ã¹ÃÐÂлÃЪԴÍÕ¡¤ÃÑé§àËÁ×͹µÍ¹¤Í¹àÊÃÔµ¹Ð¤êÐ
ҡس: Rabbit [29 .. 53 23:05:27]

ͤ 695
áÁéäÁèÁÕâÍ¡ÒÊä´éà¨ÍµÑǨÃÔ§...áµèÊ觤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¼èÒ¹µÑÇ˹ѧÊ×Íá·¹ÅСѹ¹Ð¤Ð....^_^
ҡس: ͧØè¹á¡éÇ [29 .. 53 16:28:42]

ͤ 694
ÍèÒ¹áÁèàÀÒÃÇÁàÅèÁ¨º
ÍÂÒ¡ãËéã¤ÃàÍÒä»ÊÃéҧ˹ѧ
ҡس: áÁèྪà [28 .. 53 09:16:37]

ͤ 693
Çѹ¹Õéä´éËÂԺ˹ѧÊ×Í à¾Å§à¢Õ¹¤¹´¹µÃÕà¢Õ¹âÅ¡ ÁÒÍèÒ¹ÍÕ¡¤ÃÑéè§ áÅÐàÍÒ¡ÕµÒÃì ÁÒ¤ÅÍæ à¾Å§¢Í§¾Õè...·ÓãËé¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¾Õè·ÕèÊ觼èÒ¹º·à¾Å§

¤Ô×´¶Ö§ ¾Õè ..¡çà·èÒ¹Ñé¹àͧ ¤ÃѺ
ҡس: ¸¹ÀÑ·Ã [28 .. 53 09:03:11]

ͤ 692
¢ÍÃèÇÁà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÍÕ¡¤¹¹Ð¤Ð µÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹¢Í§¾ÕèÁÒËÅÒ»ÕáÅéǤÐ
ҡس: wae [27 .. 53 23:25:27]

ͤ 691
µÍ¹¹Õé DVD ¤Í¹àÊÔÃ쵤س¾ÃЪèÇÂÊÓᴧʴ2 µÍ¹á¼è¹´Ô¹·Í§ ÁÕ¢ÒµÒÁÃéÒ¹·ÑèÇä»áÅéǹФÐ...´Ù¨ºáÅéÇÇÇ ÍÔèÁàÍÁ ÍÔèÁ㨠á¶ÁÁÕªç͵¾Õè¨Ô¡àÂÍÐÁÒ¡¡¡¡¡¡..ã¹ "¡è͹¨Ðà»ç¹¤Í¹àÊÔÃìµ" ÍÂèÒÅ×ÁËÒÁÒà¡çºäÇé¹Ð¤Ð ´ÕÁÒ¡¡¡¡¡¡ µÍ¹¨º·Ó«Ö駡Թã¨ÊØ´ÂÍ´!!!! ÊÁ¡ÑºµÍ¹ á¼è¹´Ô¹·Í§ ¢Í§á·é!!!!
ҡس: mangpor [25 .. 53 15:06:57]

ͤ 690
Ό¤ÅѺ¾Õè¨Ô¡ áÅÐΌæáÁèàÀÒ¤Ð....µÍ¹¹Õéà¤éҤѴµÍ¹áÁèàÀÒÁÒÃÇÁàÅèÁãËéÍèҹẺ¨Øã¨àµçÁÍÔèÁ@ºÙ¸àÇÔÃ줾ÍÃì F17 plenally hall àÅèÁÅÐ70 ºÒ· ÍҨ⪤´Õà¨Í¾Õè¨Ô¡ µÑǨÃÔ§ÁÒᨡÅÒÂà«ç¹µì¹Ð¤Ð...à¾ÃÒÐáÁ§»ÍºÑ§àÍÔ­ÁÒáÅéÇÇÇÇÇÇ...¢ÍºÍ¡ÇèÒ ¾Õè¨Ô¡µÍ¹¹Õé ˹éÒµÒÊ´ãÊ ËÅèÍà·èËìÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡
ҡس: mangpor [25 .. 53 12:27:15]

ͤ 689
¾Õè¨Ô¡¤Ð..áÁ§»Íàͧ¤èÐ ¢ÍºÍ¡ÇèÒ´Õã¨ÁÒ¡ÁÒ·Õèä´é¤Ø¡Ѻ¾Õè@§Ò¹ÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×ÍàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ áÅТͺ¤Ø³·Õè¤Ø鹪×è͡ѹ¤èÐ...¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèàÍèÍÅ鹶١àµÔÁàµçÁ¨Ò¡¡ÒÃä´éà¨Í ä´é¤Ø¡ѹ«ÐàµçÁÍÔèÁàŤèÐ áÅлÅ×éÁÊØ´æ·Õèä´é¶èÒÂÃٻẺâͺ¡Í´ âÍêÂÂÂ!!!! ¡ÃÕê´´´´´´´!!! ....Çѹ¹Ñé¹ÂѧäÁèÍÂÒ¡¡ÅѺàÅ áµèµÔ´µéÍ§ä» moomstar µèÍ<´Ù KPN Award>àŵéͧµÑ´ã¨ÍÂèÒ§á秧§§§§...¢Íº¤Ø³ ¢Íº¤Ø³ áÅТͺ¤Ø³¤èÐ...à¾ÃÒФӾٴ¢Í§¾Õè㹤Ø¡Ѻ»ÃÐÀÒÊÏ <àªè¹ ¤ÇÒÁ´Õ§´§ÒÁàÊÁÍ ËÃ×ͤÇÒÁÃÑ¡§´§ÒÁàÊÁÍ ËÃ×Í ¤¹àÃÒà¡Ô´ÁÒà¾×èÍÃÑ¡ à»Ô´âÍ¡ÒÊ ãËé¡ÓÅѧ㨡ѹáÅСѹ> áÁ§»ÍÅͧÍÂèÒ§·Õè¾Õè¨Ô¡¾Ù´µÅÍ´ËÅÒ»շÕèÃÙé¨Ñ¡¾Õè¼èÒ¹µÑÇ˹ѧÊ×Í...·ÓãËéÇѹ¹ÕéáÁ§»ÍÁÕÊÔ觴Õæà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ¡ÁÒ·ÕèäÁèÍÒ¨»ÃÐàÁÔ¹¤èÒä´éàÅÂ...¢Íº¤Ø³¾ÃËÁÅÔ¢Ôµ·Õè·ÓãËéÁÒÃÙé¨Ñ¡¾Õè¹Ð¤Ð...äÁèÃÙéàÁ×èÍäèÐÁÕâÍ¡ÒÊà¨ÍÍÕ¡áµè¤§ÁÕÊÑ¡Çѹ¹Ð¤Ð....¨Ò¡à´ç¡¹éÍÂÊÒÃÀÕ·Õèª×èÍÇèÒ...áÁ§»Í ¤èÐ...
ҡس: mangpor [25 .. 53 12:17:54]

ͤ 688
¤Ó·ÕèÇèÒ "㹡ÅØèÁ½Ù§ª¹·ÕèÇØè¹ÇÒ àÃÒÁÑ¡¨ÐÁͧàË繤¹ÊӤѭ¢Í§àÃÒàÊÁÍ" Áѹà»ç¹¨ÃÔ§ÊÓËÃѺ˹٤èÐ :)

||àÃÒà¨Í¡Ñ¹·Õè§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í 23 µ¤. 53||

..´Õ㨷Õèä´éà¨Í¤Ø³ÍÒ¤èÐ
ҡس: àÁÂì [25 .. 53 08:54:04]

ͤ 687
Çѹ¹Õé ˹١Ѻ¾ÕèÊÒÇ仧ҹ˹ѧÊ×Í à¨Í¤Ø³ÍÒ´éÇ ^^ ¤Ø³ÍÒ㨴ÕÁÒ¡æàÅ ˹ٴÕ㨨ѧ ˹١çÂѧäÁèÃÙé¨Ñ¡¤Ø³ÍÒÁÒ¡ áµè¾Í˹Ùä´éà¨Í¤Ø³ÍÒ¨ÃÔ§æáÅéÇ Ë¹ÙÍÂÒ¡Íèҹ˹ѧÊ×ͤسÍÒÁÒ¡àŤèÐ µèÍä»Ë¹Ù¨ÐµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹¹Ð¤èÐ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
ҡس: ¹éͧÇÕ¹¤èÐ [24 .. 53 23:58:39]

ͤ 686
ÍÒ¨Ô¡¤Ð ˹ٴÕã¨ÁÒ¡àŤèзÕèä´éà¨ÍÍÒ¨Ô¡·Õè§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í
µÍ¹áá˹Ùà¡×ͺ¨Ð¡ÅѺºéÒ¹áÅéÇ áµè¤Ô´ÇèÒÅͧáÇÐä»´ÙÍÕ¡«Ñ¡Ãͺà¼×èͨÐàËç¹ÍÒ¨Ô¡·ÕèºÙ¸ áÅéÇÃÐËÇèÒ§·Ò§à´Ô¹ä»ºÙ¸Ë¹Ù¡çä´éà¨ÍÍÒ¨Ô¡¨ÃÔ§æ ˹Ùà»ç¹»Å×éÁÁÒ¡¤èÐ µÑǨÃÔ§¤Ø³ÍÒ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡àŤèР㨴ÕÁÒ¡æ´éÇ àËÁ×͹¡ÑºµÑÇ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³ÍÒäÁèÁÕ¼Ô´ áÅéÇ˹١çÁÕâÍ¡ÒÊä´é¶èÒÂÃÙ»¡Ñº¤Ø³ÍÒ«Ñ¡·Õ ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð·Õè㨴աѺà´ç¡æÍÂèҧ˹ÙáÅйéͧ....»Å×éÁáÅЪ×蹪ÁÍÒ¨Ô¡ÁÒ¡¤èÐ
ҡس: ÍÕ¿¡Ñº¹éͧÇÕ¹ [24 .. 53 22:24:40]

ͤ 685
¾Õè¨Ô¡»ÃÐÀÒÊ
©ÅÒ´ÁͧâÅ¡
à»ÅÕè¹źà»ç¹ºÇ¡
Êآ᷹·ÕèâÈ¡

§Ò¹à¢Õ¹ÁÒ¡¤èÒ
»ÃÐà·×ͧ»Ñ­­Ò
¼èÒ¹µÒ¤¹ã´
¶×ÍÇèÒà»ç¹âª¤

¡Å͹´Ôºæ ¨Ò¡à´ç¡ªÍºµèÍ¡Å͹¹Ð¤Ð ^^
ҡس: Ë¹Ù¹Ò [23 .. 53 21:40:38]

ͤ 684
ÍÂÒ¡àËç¹ Workpoint ·Ó Project kouyteaw Island ¨Ñ§
¨Ð¾Ò¡Ñ¹ä»Íش˹ع¤Ñº :)
ҡس: àÅ硹éÓµ¡ [18 .. 53 20:09:40]

ͤ 683
¼Á¹ÕèΌ¾Ñ¹¸Øìá·éÍÒ¨Ô¡àŤÃѺ :)
ҡس: Nakorn [18 .. 53 18:32:21]

ͤ 682
»ÃзѺ㨡Ѻ·Ø¡¼Å§Ò¹¢Í§ ¾Õè¨Ô¡ áÅÐÅèÒÊØ´ÊÔè§àÅç¡ àÅç¡ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒÃÑ¡
ҡس: tonnam [17 .. 53 23:46:37]

ͤ 681
à¾Ôè§à¤ÂàËç¹ÍҨԡ㹺ÍÃì´¹Õé¡çÇѹ¹ÕéáËÅÐ
§Ò¹ÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×ͪèǧµØÅÒ¹Õé(¶éÒ¨ÓäÁè¼Ô´) ÍÒ¨Ô¡ä»á¶ÇºÙ¸äËÁ¤Ð
ҡس: ¡ÅéÇ [16 .. 53 22:38:21]

ͤ 680
¾Õè¨Ô¡¤êСç·Ñé§ website à¹ÕèÂÍФèзÕèàÃÕ¡ËÒ¾ÕèÍÂÙè·Ø¡Çѹ
ҡس: Rabbit [16 .. 53 21:34:30]

ͤ 679
¡ÃÕê´´´´´!!! ¾Õè¨Ô¡ »ÃÒ¡¯µÑÇáÅéÇÇÇÇ..á¤è¹ÕéÂѧäÁè¾Í¹Ð¤Ðؤا¾Õè µéͧÍ͡˹ѧÊ×ÍÊÑ¡àÅèÁ ¶Ö§¨ÐËÒ¤Դà¶Ô§§§§§§§§§ ^_^
ҡس: mangpor [15 .. 53 20:45:28]

ͤ 678
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ÍÂÒ¡Íèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¾Õè¨Ô¡ ÍÕ¡¤¹¤èÐ
ҡس: ¡ØŹÔÉ®ì [15 .. 53 17:41:40]

ͤ 677
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ

ÁÕã¤ÃàÃÕ¡¼ÁËÃ×Íà»ÅèÒ
ҡس: »ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì [12 .. 53 19:56:30]

 
˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 ŧͤ

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l