˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 ŧͤ

ͤ 779
¤Ø³»ÃÐÀÒÊÍÂÙè·Õè
https://www.facebook.com/prapaschol
ҡس: 123 [19 .. 55 23:02:34]

ͤ 778
»Å×éÁ¾ÕèÁÒ¡¤èÐ
ҡس: ᵧâÁ [14 .. 55 15:45:21]

ͤ 777
There is a good site knowledge.
http://www.haarod.com/
ҡس: Noob [26 .. 55 14:50:49]

ͤ 776
à¤ÒþÃÑ¡..áʧÊÇèÒ§ ÍÂèÒ§ÊØ´«Öé§
ҡس: á¾ÃÇÒ [24 .. 55 17:26:07]

ͤ 775
ªÍºã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¤Ø¡Ѻ»ÃÐÀÒÊ ¢Í§¤Ø³ÍÒ»ÃÐÀÒÊÁÒ¡æ¤ÃѺ ä´éÍÐäÃàÂÍÐÁÒ¡æáÅФÇÒÁ¤Ô´·Õè¿Ø駢Öé¹ÁÒ¡çá·ºäÁè«éӡѹàÅÂáÁé¨ÐÍèÒ¹«éÓËÅÒÂæ¤ÃÑé§ ÃÇÁàÅèÁÍÍ¡ÁÒÍÕ¡¡ç´Õ¹Ð¤ÃѺ ÍÂÒ¡à¡çºäÇé ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ
ҡس: Íѧ¡ÙÅ [9 .. 55 14:10:23]

ͤ 774
»ÃзѺã¨ã¹á¹Ç¤Ô´·ÕèÊÒÁÒöÃéÍÂÍÍ¡ÁÒ໹µÑÇ˹ѧÊ×Í·Õè·ÓãËéÍèÒ¹áÅéÇä´éá§è¤Ô´´Õæ áÅÐ ·ÓãËéä´éÃÙéÇèÒá·é¨ÃÔ§áÅéǤس¤èҢͧ¤ÇÒÁ໹¤¹¤×ÍÍÐäÃ
ҡس: ÊØÁÒÅÕ [22 .. 54 15:38:20]

ͤ 773
ÊÇÑÊ´Õ¤èФسÅØا»ÃÐÀÒÊ ¢ÍàÃÕ¡¤Ø³Åا¹Ð¤Ðà¾ÃÒÐà¡Ô´¡è͹¾èÍ˹٠¤Ø³Åاà»ç¹áçºÑ¹´ÒÅ㨢ͧ˹ٷÑé§ã¹àÃ×èͧàÃÕ¹áÅСÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµàŤèÐ à»ç¹¤¹·ÕèÊØ´ÂÍ´ÁÒ¡ ÍÂÒ¡¤Ô´ãËéä´éẺ¤Ø³Åا»ÃÐÀÒʨѧ
ҡس: µÒá»ëÇ [20 .. 54 23:03:11]

ͤ 772
ÍÂÒ¡¢Íº¤Ø³¾Õè¨Ô¡ÊÓËÃѺáçºÑ¹´ÒÅ㨠¡ÓÅѧ㨠áÅÐÇÔ¸Õ¤Ô´´Õ´Õ ·ÕèÁÕãËéµÅÍ´ÁÒ µÔ´µÒÁ§Ò¹¢Í§¾Õè¨Ô¡ÁÒµÅÍ´ áÅеÅʹ令Ð
ҡس: Çѹ´Õ [16 .. 54 15:34:13]

ͤ 771
ÊÇÑÊ´Õ¤èФس»ÃÐÀÒÊ
¨ÃÔ§æ áÅéÇÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³»ÃÐÀÒÊÁÒµÑé§áµèÊÁÑÂÁѸÂÁ áµèäÁèà¤ÂãªéÊ×èÍ͹äŹì㹡Òäé¹ËҤس àŤèÐ áµèÇѹ¹Õéà¢éÒÁÒ¤é¹ËҤس»ÃÐÀÒÊã¹ www ¡çà¾ÃÒй֡ÍÂÒ¡¨ÐÍǾÃÇѹà¡Ô´ãËéà¾×è͹¤¹¹Ö§·Õèà¾Ô觨ÐÁÒÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³»ÃÐÀÒÊ µÍ¹¹Õé(ÇÑÂáË觡Ò÷ӧҹ¤èÐ) ¡çàÅÂÅͧÍÂÒ¡¨ÐËÒ¤Ó¤ÓÍǾÃÇѹà¡Ô´ãËé¡Ñºà¾×è͹ã¹áºº¢Í§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ´Ù ¡ç¨¹ä´éÁÒà¨Í Prapas.com ¹ÕèáËÅФèÐ «Ö觵͹¹Õé¡çÂѧäÁèä´é¤ÓÍǾÃà¨ë§æàŤèÐ áµè´Õ㨷Õèä´éà¢Õ¹¶Ö§¤Ø³»ÃÐÀÒʤèÐ à¾ÃÒЪͺ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³ÁÒ¡æ ¨¹Çѹ¹ÕéÂѧÍèÒ¹àÅèÁà´ÔÁ«éÓà¾ÃÒФԴÇèÒ¶éÒÅͧÍèÒ¹ã¹ÇÑ·ӧҹáÅéÇàÃҨФԴÍÂèÒ§äà µÕ¤ÇÒÁÍÂèÒ§äà à¢éÒã¨ÍÂèÒ§äà ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃẺä˹ áµè·Õèá¹èæ Íèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³áÅéÇäÁèÃÙéÊÖ¡àº×èÍ ¨¹·Ø¡Çѹ¹ÕéàŤèÐ (¢ÍäÁèºÍ¡ÃÐÂÐàÇÅҹФРÍÔÍÔ)
ҡس: ÍÍÂ [15 .. 54 10:23:51]

ͤ 770
áÇÐÁÒ·Ñ¡·Ò¤ÃѺ ... 仧ҹ˹ѧÊ×Í äÁèàË繤سÍÒÁÒºéÒ§àÅ ... ÍÂÒ¡ä´éÅÒÂà«ç¹ ¤ÃѺ
ҡس: µÑÇ˹͹ [2 .. 54 20:34:02]

ͤ 769
ÎÕêÇÇÇÇ...´Õ㨨ѧàÅÂ...ËҤسÍÒà¨ÍáÅéÇ..
¨ÃÔ§æÂé͹ä»àÁ×èÍËÅÒÂ»Õ à¤Âä´éÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³ÍÒÁÒËÅÒÂàÅèÁ ÍèÒ¹áÅéÇ»ÃзѺã¨ã¹¡ÒöèÒ·ʹ¤ÇÒÁ¤Ô´¼èÒ¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ
áµè¾ÍÁÒä´éÃÙé»ÃÐÇÑµÔ ÂÔ觷ÓãËé»ÃзѺ㨠»Å×éÁ ª×蹪Á ÁÒ¡ÁÒ¢Öé¹ä»ÍÕ¡...
¢Íº¤Ø³¤èÐ..·Õèä´éªèÇÂÊСԴ¤ÇÒÁ¤Ô´...¨ÐµÔ´µÒÁµÅÍ´ä» áÅШЪèÇÂà»ç¹¤¹µÑÇàÅç¡æ¤¹Ë¹Ö觷ÕèÊÃéÒ§ÊÃäìÊѧ¤Áä·Â¹Ð¤èÐ
ҡس: à¡Ãë à¡Ãë [24 .. 54 11:53:30]

ͤ 768
áÇÐÁÒ·Ñ¡·Ò¤èÐ ^ ^
ҡس: Nart [16 .. 54 18:58:04]

ͤ 767
à¾Ô觨Ðà¢Õ¹ËÒ¾Õè¨Ô¡à»ç¹¤ÃÑé§áá¤èÐ ËÅѧ¨Ò¡à½éÒµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹ÁÒ¹Ò¹ÁÒ¡ (ºÒ§·Õ¡çäÁèÃÙéÇèÒà»ç¹§Ò¹¾Õè =_=!) á¤èÍÂÒ¡¨Ð¢Íº¤Ø³·Õè¾ÕèªèÇÂá¹Ð¹Ó â¹éÁ¹éÒÇ ·ÓãËéàÃÒÁͧâÅ¡ã¹á§èºÇ¡ ÃÙé¨Ñ¡¤Ô´ËÒÁØÁ´ÕæÍÂÙèàÊÁÍ ·ÓãËéãªéʵÔà»ç¹ ¹Ñº¶×;Õè¨Ô¡à»ç¹¤ÃÙ¤¹Ë¹Ö觢ͧªÕÇÔµàŹФРáÁéÇèÒàÃÒ¨ÐäÁèà¤ÂàËç¹µÑǨÃÔ§¢Í§¾Õè¨Ô¡àÅ¡çµÒÁ...¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¹Ð¤Ð...
ҡس: Áѧ¡Ã俺¹à©ÅÕ§ [14 .. 54 13:42:26]

ͤ 766
ú¡Ç¹¤èÐ ¨ÐËÒ«×éÍ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ·Ñé§ËÁ´ä´é·Õèä˹¤èÐ á¨é§·Ò§ Mail ´éǹФÐ

¢Íº¤Ø³¤èÐ
ҡس: ÍéÍ [17 .. 54 20:53:13]

ͤ 765
ªÍºÁÒ¡¨¹µéͧ´Ù·Ø¡ÇѹËÂØ´àŤÃѺ^_^
ҡس: TRIO [4 .. 54 19:24:12]

ͤ 764
à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¤ÃºÇ§¨Ã â´ÂäÁÃÙéµÑÇ µÑé§áµèà©ÅÕ§ ÊظÕÏÅϨҡ»Õ 2525 äÁè¹èÒàª×èÍÇèҤس»ÃÐÀÒÊ ÂÔè§ÊÃéÒ§ÊÃäìáµèÊÔ觷Õè´Õ¢Öé¹ µÍ¹¹Õéâ´Â੾ÒФÇÒÁà»ç¹ä·Â ¨¹ÅÙ¡ªÒ 9 ¢ÇºËŧÃÑ¡¤ÇÒÁà»ç¹ä·Â â´ÂäÁèÃÙéµÑÇáÅéǤèÐ ¨Ò¡¤Ø³¾ÃЪèÇ ·Ñ駨ÓÍÇ´ áÅÐÊÔ觵èÒ§æ ·Õè¹ÓàʹÍ
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¹êФêÐ
ҡس: áÁè·ÃÕâÍé [4 .. 54 19:12:01]

ͤ 763
µÒÁÁÒ¨Ò¡à¿«ºØ餢ͧ¾Õè¨Ô¡¤èÐ

àÇçºä«µìÊǨѧ ^_^
ҡس: ªÅÑÁ¾Ã [25 .. 54 16:49:21]

ͤ 762
¾Öè§ä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñº¤Ø³Å§»ÃÐÀÒʨҡ˹ѧÊ×ÍàÃ×èͧáÁèà¼Ò¤Ð ´éǤÇÒÁ·Õè¨Ð¡ÅѺºéÒ¹µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñè§ÃÍö·Õè¨Ð¡ÅѺºéÒ¹¹Ò¹ä»Ë¹èÍ àÅÂà´Ô¹à¢éÒSeven¡ÐÇèÒ¨ÐËÒ«×éÍ˹ѧÊ×ÍÊÑ¡àÅèÁÁÒÍèÒ¹¢Ñé¹àÇÅÒ¡ÒÃÃͤÍ ä»Ê´Ø´µÒ¡ÑºàÃ×èͧáÁèà¼Òà¢éÒ µÍ¹áá¹Ö¡ÇèÒ˹ѧÊ×ÍÍÐäáѹ¹ÐÍèÒ¹áÅéÇÁѹ¨ÐÁÕÍÐäôÕæÃÖ»èÒÇ
áµè¾ÍÍèÒ¹à¢éÒ¨ÃÔ§æäÁèÍÂÒ¡¨ÐÇҧ˹ѧÊ×ÍàÅèÁ¹ÕéàÅ ¨Ò¡¹Ñ鹡çä´éàÃ×èͧà·èҴǧÍÒ·ÔµÂìáÅÐÁÐà¿×ͧÃͽҹÁÒäÇé¤Ãͺ¤Ãͧ µÍ¹¹ÕéËŧÃÑ¡¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐÁØÁÁͧ¢Í§¤Ø³Åا»ÃÐÀÒÊä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤÐ
¢Íº¤Ø³¹Ð¤ÐÊÓËÃѺÁØÁÁͧ´Õæ·ÕèÍèÒ¹áµèÅзÕÁÕ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡´Õ·Ø¡æ¤ÃÑ駤Ð
ҡس: »ÅÒ½¹ [22 .. 54 14:36:43]

ͤ 761
ÍèÒ¹§Ò¹à¢Õ¹¢Í§¾ÕèáÅéÇä´éá§è¤Ô´ÍÐäÃàÂÍФÃѺ ;)))
ҡس: ºÑ³±Ôµ ÈÔÃÔÃÑ¡ÉìâÊÀ³ [21 .. 54 00:38:25]

ͤ 760
ÊÇÑÊ´Õ¤èФسÅا»ÃÐÀÒÊ ¢Í͹حҵàÃÕ¡¤Ø³Åا¹Ð¤Ð ^ ^
˹Ùà¾Ôè§ä´éÍèÒ¹ÁÐà¿×ͧÃͽҹ¤èÐ ÃÙéÊÖ¡´ÕÁÒ¡æàŤèÐ
Çѹ¹ÕéàÅÂÅͧ¿Ñ§à¾Å§ äÁé¡ÅÒ§¡Ãا·Õè¤Ø³Åاáµè§ ªèÒ§§´§ÒÁáÅÐä¾àÃÒÐÁÒ¡àŤèÐ
äÁèá»Å¡ã¨àÅ·Õè¤Ø³Åاà¢Ô¹àÇÅÒà¨Í¤Ø³Åا¨ÃÑÅ : D
áÅéÇ¡çäÁè¹èÒàª×èÍàÅÂÇèÒÊÔº»ÕãËéËÅѧ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅèÁ¹Õé
¤ÇÒÁÃÙé·Õè¤Ø³ÅاµÍºÊÒÁÒö¹ÓÁÒãªéä´é¡Ñº·Ø¡ÂؤàÅÂ
ÁÒàÍêÐ㨵ç·ÕèÃÙ»ÀÒ¾ã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¡Ñºà˵ءÒóì·Õèà¢Õ¹¶Ö§¹ÕèáËÅФèÐ ÎèÒæ
»Å.Çѹ¹Õé¡ÓÅѧ¨ÐÍèÒ¹àª×Í¡¡ÅéÇÂÁÑ´µé¹¡ÅéǤèÐ
´Õ㨨ÃÔ§æ·Õèä´éÃÙé¨Ñ¡Ë¹Ñ§Ê×Í´Õæ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡àŹФÐÊÓËÃѺáçã¨ã¹ÇѹµèÍæä»
¢ÍãËéÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾´éǤèÒ
ҡس: ¡ØÅÈÔÃÔ [15 .. 54 22:02:54]

ͤ 759
ʺÒ´ÕËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð..µÍ¹áá´Ùà»ç¹¤¹´Ø¹Ð¤Ð áµèà¾Å§·Õèä´é¿Ñ§ ¡ÅѺÃÙéÊÖ¡ÇèÒ㨹Ôè§ÁÒ¡ ª×蹪Á¤èоÕè
ҡس: ÇÃÒ¹ØÁÒÈ ºÑǹèÇÁ [11 .. 54 13:49:30]

ͤ 758
áÇÐÁÒàÂÕèÂÁáÅЪÁ¾Õè¨Ô¡¤èÐ ¢Íº¤Ø³·ÕèÊ͹ãËé˹Ùà»ç¹¤¹ÁͧâÅ¡ã¹á§è´Õ áÅзÓãËéà»ç¹¤¹ÁͧâÅ¡ËÅÒÂ æ ´éÒ¹ äÁèãªèá¤è´éÒ¹à´ÕÂÇ à¾ÃÒкҧÊÔ觷ÕèáÂèÁѹ¡çÂѧÁÕÁØÁ´ÕÍÂÙèã¹µÑÇ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐ
ҡس: ÇÔäžà ¾Ô¨ÍÁºØµÃ [23 .. 54 21:03:11]

ͤ 757
àÃ×èͧÃÇÁàÅèÁ ÊØ¸Õ Ê¹Ø¡ÁÒ¡æ¤ÃѺ
â´Â੾ÒÐàÃ×èͧ¹Ñ¡¾Ò¡Éì ÎÒÁÒ¡¤ÃѺ
ҡس: ÇÔª­ì [18 .. 54 12:54:59]

ͤ 756
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ¼Áà¤Âä´éÃѺªÁ¼Å§Ò¹¤Ø³áÅéÇ»ÃзѺã¨ÁÒ¡µÑé§áµèÇÑÂà´ç¡¨¹ ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ «Ö觼ÁÍÂÒ¡¨ÐªÁÍÕ¡¤ÃÑé§áµèËÒªÁä´éÂÒ¡àËÅ×Í à¡Ô¹ ÅФÃà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂõÔàÃ×èͧ "àËÁ×͹áÁè¤ÃÖè§Ë¹Ö觡ç¾Ö§ã¨" ¼Á»ÃзѺã¨ÁÒ¡àŤÃѺ
ҡس: Í.µéÒÁ [11 .. 54 23:49:44]

ͤ 755
¡ÓÅѧ㨠ÁØÁÁͧªÕÇÔµ ä´é¨Ò¡¤Ø³»ÃÐÀÒʨÃÔ§æ¤èР˹٨оÂÒÂÒÁ·Ó½Ñ¹¢Í§µÑÇàͧãËéà»ç¹¨ÃÔ§ ¢Íº¤Ø³·Õèä´éÍèÒ¹§Ò¹à¢Õ¹¢Í§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ

¨ÐµÔ´µÒÁ§Ò¹à¢Õ¹µÅÍ´ä»
ҡس: ¿Ñ¹à¿×͹¢Í§âÅ¡ [8 .. 54 09:44:16]

 
˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 ŧͤ

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l