˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 ŧͤ

ͤ 751
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ
ÁÒŧª×èÍã¹ÊÁØ´àÂÕèÂÁ¤èÐ
´Õ㨨ѧ·ÕèÁÕàÇçºáºº¹Õé
¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èÐ
:D

ҡس: ÊØ¡ÑÅÂÒ [17 .. 54 21:39:31]

ͤ 750
Çѹ¹Õéä´éà¢éÒ仹Ñ觿ѧ¼ÙéãË­è·èҹ˹Ö觾ٴ áÅÐä´é¾Ù´¶Ö§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì´éÇ à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ˹ѧÊ×ÍáÅÐá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´ µèÒ§æ àÅÂà¡Ô´¤ÇÒÁʹ㨠ÍÂÒ¡Íèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³»ÃÐÀÒÊ¢Öé¹ÁÒ àÅÂÁÒ¹Ñè§ËÒ¢éÍÁÙÅã¹ÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ ´Õã¨ÁÒ¡·ÕèÁÕàÇçºä«µìÊèǹµÑÇ´éÇÂ

¨ÐµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹µèÍ令ÃѺ
ҡس: ¹ÒÂÊ [10 .. 54 11:46:35]

ͤ 749
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ¤Ø³ÍÒ»ÃÐÀÒÊ ¢ÍàÃÕ¡ÇèҤسÍÒÅСѹ¤ÃѺ ¼ÁäÁèà¤Âä´éÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³ÍÒàÅ ¨¹àÁ×èÍÁÕàÇÅÒÍÂÙè¡ÑºµÑÇàͧ à¾ÃÒмԴËÇѧ¨Ò¡ÍÐäúҧÍÂèÒ§ µÍ¹¹ÕéàÅÂä´éÁÒ¤Ãͺ¤Ãͧ 4 àÅèÁáÅéÇ ãÊèöäÇé ä»ä˹´éÇ¡Ѻ¼ÁµÅÍ´ ÍèÒ¹áÅéÇÃÙéÊÖ¡´Õ¨Ô§¨Ô§¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Ø¡µÑÇ˹ѧÊ×Í·Õèä´éÍèÒ¹ ¢Íº¤Ø³¤Ø³ÍÒ·ÕèÂѧÁÕÍÐäôմÕÍÍ¡ÁÒ áÅШеԴµÒÁµèÍ令ÃѺ ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
ҡس: ºØ­­Ä·¸Ôì [3 .. 54 11:38:58]

ͤ 748
µÍ¹áá à¢éÒ㨼Դ¹Ð¤ÃѺ ¤Ô´ÇèҤس»ÃÐÀÒʡѺ¤Ø³¹ÔéÇ¡ÅÁà»ç¹¤¹æà´ÕÂǡѹ ¾Íà¢éÒÁÒã¹àÇ纹Õé¶Ö§ä´éÃÙéÇèÒà»ç¹¤¹ËÅФ¹ ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¼ÁäÁèà¤ÂÃÙé¨Ñ¡¤Ø³»ÃÐÀÒÊàŤÃѺ áµèä´éàËç¹Ë¹Ñ§Ê×ͤØ¡Ѻ»ÃÐÀÒÊàÅÂʹã¨ÍÂÒ¡µÔ´µÒÁÁÒ¡æ µÍ¹¹éäÅèÍèҹ˹ѧÊ×Í·Õè«×ÔéÍÁÒÂѧÍèÒ¹äÁ診 áÅÐàÁ×èͨºËÁ´ààÅéǼÁ¨Ð«×éÍ˹ѧÊ×ͤØ¡Ѻ»ÃÐÀÒʤÃѺ¼éÁ

»Å «×éÍâ´ÂµÃ§¡Ñº¤Ø³»ÃÐÀÒÊÁÕÊèǹŴäËÁ¤ÃѺ ¢Í¡Ñ¹ÍÂèÒ§¹ÕéàÅ : )
ҡس: ÇÔª­ì [30 .. 54 23:39:01]

ͤ 747
¢Íº¤Ø³¤ÃѺ¾Õè
ҡس: ¨ÔêÑ [29 .. 54 10:31:33]

ͤ 746
¿Ñ§à¾Å§¤Ø³ÍÒ ÊºÒÂã¨àÅÂÇѹ¹Õé
ҡس: »ÃÁÒÀóì [19 .. 54 07:10:04]

ͤ 745
ÂÒÁ·ÕèÊѺʹ áÇÐàÇÕ¹ÁÒËéͧÊÁØ´áË觹Õé ¨Ðä´é¡ÓÅѧ㨠¡ÅѺÁÒ
ҡس: Êؾà പµÃСÙÅǧÈì [29 .. 54 22:44:22]

ͤ 744
¾Õè¨Ô¡¤ÃѺ àÇÅÒ·éÍá·é àÇÅÒ¶Ö§·Ò§µÑ¹ ¼Áä´éá§è¤Ô´¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í Ê×è͵èÒ§æ¢Í§¾ÕèÁÒµÅÍ´ Çѹ¹Õé¼ÁÃÙéÊÖ¡¨Ðà¨Í·Ò§µÑ¹ÍÕ¡áÅéÇ ·Ò§µÑ¹ãªè¤ÃѺ¾Õè¼Á¤Ô´ä´éÇèÒàÁ×èÍÁÒ¶Ö§¨Ø´·ÕèµÑ¹áÅéÇ Áͧ¡ÅÑºä»«Ô ãªèàÃÒàËç¹·Ò§·ÕèàÃÒà´Ô¹ÁÒ àÃÒÂѧä´éà´Ô¹ÁÒ¤ÃѺ¾Õè àÇÅÒ¼èÒ¹ä»àªè¹»Ñ­ËÒàÁ×èͤÃÒÇ¡è͹ ·Õè¾Õèá¹Ð¼Á »Ñ­ËÒÁѹãËÂèÁÒ¡µÍ¹¹Õé áµèµÑÇÂÒ·Õèª×èÍàÇÅÒÁѹŴ¢¹Ò´»Ñ­ËÒä»ä´éàÂÍÐàŤÃѺ¾Õè
"ÁÑÇáµèºÍ¡ÇèÒÁջѭËÒáÅÐäÁè¾Ù´ÍÐäà ¤¹Í×è¹à¢Ò¨Ð¾ÒÅÃÓ¤Ò­àÍҹФÃѺ"»ÃÐ⤹ÕéàžÕè ·ÓãËé¼Á¼èÒ¹ÁѹÁÒä´é ¤ÃÑ駹Õé¼Á¨Ð¼èÒ¹Áѹä»ÍÕ¡¤ÃѺ
ҡس: þԹ·Ãì [10 .. 54 18:26:34]

ͤ 743
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ..¤Ø³»ÃÐÀÒÊ
´Ô©Ñ¹à»ç¹¤Ø³áÁèÅÙ¡Êͧ¤èÐ à¼ÍÔ­ä»ä´é˹ѧÊ×ÍàÃ×èͧà¨éÒÁѧ¡Ãä¿äÁèàÃÕ¹˹ѧÊ×ÍÁÒãËéÅÙ¡ä´éÅͧÍèÒ¹áÅпѧ¨Ò¡cd ÅÙ¡ÊÒÇÊͧ¤¹ªÍºÁÒ¡ ÂÔè§à»Ô´ãËé¿Ñ§ã¹Ã¶¹Õè¿Ñ§¡Ñ¹ä´éµÑ駡Ãا෾Ϩ¹¶Ö§µÃÒ´àŤèÐ(à¼ÍÔ­ÇèÒªèǧ»ÕãËÁè¢ÑºÃ¶¡ÅѺºéÒ¹·ÕèµÃÒ´¤èÐ) ÅÙ¡ÊÒǤ¹âµ¹ÕèÍÒÂØ 4 ¢Çº ÃéͧµÒÁä´éËÁ´·Ø¡·è͹ Êèǹ¤¹àÅç¡ 10 à´×͹ Í×Íæ ÍÒæ 仵ÒÁ·Ó¹Í§à¾Å§ ¤¹à»ç¹áÁèÍÂèÒ§´Ô©Ñ¹¡çàŵéͧà¢Õ¹ÁÒªÁ¤¹·Ó˹ѧÊ×ÍàÅèÁ¹Õé˹èͤèÐÇèÒ·ÓÍÍ¡ÁÒä´é¹èÒÃÑ¡¹èÒµÔ´µÒÁ´ÕÁÒ¡àŤèÐ ÍÂÒ¡ãËéÁÕ˹ѧÊ×ÍÍÂèÒ§¹ÕéÍÍ¡ÁÒÍÕ¡àÂÍÐæ ¨Ñ§ ¶éÒÁÕ cd ´éÇ¡ç¨Ð´ÕÁÒ¡àŹФРàÇÅҢѺöº¹¶¹¹ã¹¡Ãا෾ϡç¨ÐäÁè¹èÒàº×èÍÍÕ¡µèÍä» §Ò¹ÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×Í·Õè¡ÓÅѧ¨Ñ´ÍÂÙè㹵͹¹Õé´Ô©Ñ¹ä»à´Ô¹´ÙÊӹѡ¾ÔÁ¾ì¢Í§àÇÔÃ줾Í·ìáÅéÇäÁè¤èÍÂàËç¹Ë¹Ñ§Ê×͹ԷҹÊÓËÃѺà´ç¡áºº¹ÕéàŹФРÁÕáµèູà·ç¹..¡çÍÂÒ¡¢ÍÃéͧáÅÐÃéͧ¢ÍãËé¤Ø³ªèÇ·ӹԷҹʹءæ Ẻ¹ÕéÍÍ¡ÁÒÍÕ¡àÂÍÐæ ¹Ð¤Ð¨Ð¢Íº¤Ø³ÁÒ¡àŤèÐ
ҡس: ¹ÄÁŠǧÉì๵à [31 .. 54 21:36:51]

ͤ 742
ËÇÑ´´Õ¤Ñº à¤ÂÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¾Õè»ÃÐÀÒÊÍÂÙèÊÑ¡ÊÒÁàÅèÁ ªÍºÁÒ¡ ¹Ò¹ÁÒÃÐÂй֧ ¨¹àÁ×èÍàÃçÇæ¹Õé àËç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍáÁèàÀÒ ã¹à«àÇè¹ àËÁ×͹¨ÐªÍº ¤Ô´ÇèÒàÅèÁºÒ§ä»Ë¹èÍ ˹éÒ»¡¡ÒÃìµÙ¹«ÐàÂÍÐàÅÂäÁè«×éÍ («Öè§äÁèÍÂÒ¡¨Ðä¢Çéà¢Çè ¡Ñºà¹×éÍËÒ·ÕèÍÂÒ¡à¡çºäÇéÍèÒ¹)

µèÍÁÒä´é´ÙÃÒ¡Ò÷ҧä·Â¾ÕºÕàÍÊ à¡ÕèÂǡѺ¤¹·Ó˹ѧÊÑé¹ ªèǧàÊÒÃìÍÒ·ÔµÂì ´Ö¡æ ˹èÍ à¤éÒàÍÒº·»Ãоѹ¸ìáÁèàÀÒ ÁÒ·Óà»ç¹Ë¹Ñ§ÊÑé¹ Áѹà¨ë§ àÅÂÍÂÒ¡¡ÅѺä»ÍèÒ¹áÁèàÀÒÍÕ¡
áÅй֡¶Ö§¾Õè»ÃÐÀÒÊ ¡Ñºá§è¤Ô´ á¹Ç¤Ô´

¹èÒ¨ÐËÒ´ÙÂé͹ËÅѧä´éã¹ä·Â¾ÕºÕàÍÊ ¡ç¤é¹ËÒã¹ youtube ÁÕàº×éͧËÅѧ˹ѧÊÑé¹¹Õé´éÇ Áѹà¨ë§´Õ ¤Ø³¡ÁŪ¹¡ (¾Õè¡ÇÒ§)ÃѺº·à»ç¹áÁèàÀÒ áÅлÃѪ­Ò »Ôè¹á¡éÇà»ç¹¼Ùé¡Ó¡Ñº

¡ç¤Ô´«ÐÇèÒÍÂÒ¡ÁÒáªÃì Όæ áÁèàÀÒ ËÃ×͵ԴµÒÁ¼Å§Ò¹¾Õè»ÃÐÀÒÊ áµè¤ÃÒǹÕéÁÒã¹ÃٻẺ˹ѧÊÑé¹ áÅÐà¼×è;Õè»ÃÐÀÒÊä´é´Ù ¤§ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÍÐäÃáªÃìæ ¡Ñ¹ºéÒ§

»Å ¹Ò¹æ ¤§à¢éÒÁÒ, ºÑ§àÍÔ­à¢éÒÁÒà¨ÍàÇ纹Õé
ҡس: Tee [30 .. 54 23:34:34]

ͤ 741
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ áÇÐÁÒàÂÕèÂÁªÁ¤ÃÑé§ááÃÙéÊÖ¡»ÃзѺã¨ÁÒ¡¤èÐ à¾ÃÒÐÁռŧҹÍÕ¡ÁÒ¡àÅ·ÕèäÁèà¤ÂàËç¹ áÅéÇÂѧÊÒÁÒöâËÅ´ÁÒÍèÒ¹ä´é´éÇ »ÅÒº»Å×éÁÁÒ¡¤èÐ :) à¾Ô觨ÐàÃÔèÁµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹áÅÐÃÙéÊÖ¡´Õ㨷Õèä´éÃÙé¨Ñ¡¤Ø³»ÃÐÀÒʼèÒ¹·Ò§µÑÇ˹ѧÊ×Í ÂÍÁÃѺã¹ÁØÁÁͧ¤ÇÒÁ¤Ô´´ÕæáÅСÇéÒ§¢ÇÒ§ ÍÂÒ¡ãËéàÇ»¹ÕéÂÑè§Â×¹µÅʹ仹ФèÐ ¨ÐµÔ´µÒÁàÃ×èÍÂæàŤèÐ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤èзÕèä´é·ÓÊÔ觴Õæ¢Öé¹ÁÒ ¢Íº¤Ø³¹Ð¤èÐ:)
ҡس: r5r5 [27 .. 54 18:20:35]

ͤ 740
àËç¹ homepage à»ç¹à¾Å§ºéÒ¹àÃÒ¨ÐàËÁ×͹à´ÔÁáÅéÇ ¼Áàª×èÍÇèÒ¹èҨФԴäÁèµèÒ§¨Ò¡¤Ø³»ÃÐÀÒʤÃѺ ¤×Í ÂÒ¡·Ñé§ËÁ´...¾Ù´Í¸ÔºÒ¡çÂÒ¡ ¹Ôè§à©ÂæÂѧÂÒ¡àÅÂ.....¼Áà¤ÂÍèÒ¹¨Ò¡àÅèÁä˹¡çäÁèÃÙé ¤Ø³»ÃÐÀÒʺ͡ÇèÒ äÁèÍÂÒ¡µÍºàÃ×èͧ¢Í§ÃÑ¡ÊÒÁàÊéÒáÅлѭËÒÊѧ¤Á....µéͧ¡ÒÃà»ç¹àÊÕ§æ˹Ö觷Õè¾Ù´¤ØÂàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¤Ô´ äÁèä´é¤Ô´¨Ðä»à»ÅÕè¹á»Å§âÅ¡ áµèÍÂÒ¡à»ç¹ºÒ§ÊÔ觷Õè¨Ø´»ÃСÒÂÍÐäôÕæà·èÒ¹Ñé¹...............
¼ÁÇèÒÊѧ¤Áä·ÂÁѹÁÕ¡ÒúԴàº×͹ËÃ×Í⧺ؤ¤Å¹Ñé¹ÁÒ¼ÊÁ¡ÑºàÃ×èͧ¹Õé...ÁÑèÇä»ËÁ´ ºÒ§¤¹¡çàª×èÍẺ½Ñ§ÃÒ¡ÅÖ¡

¼Á¡çÂѧ¤Ô´ÇèÒºÒ§·Õ¤Ø¡ѹẺäÁèµéͧÃÑ¡ÊÒÁàÊéÒ ËÃ×ͻѭËÒÊѧ¤ÁÍÐäÃÁÒ¡ÁÒ¹ѡ áÅéǤØÂàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¤Ô´¸ÃÃÁ´Òæ¹ÕèáËÅÐ...Áѹ¡çÂé͹价º·Ç¹àÃ×èͧÍ×è¹æÍÂèÒ§ÃÑ¡Í¡ËÑ¡ËÃ×ÍÊѧ¤Á,¡ÒÃàÁ×ͧä´éàËÁ×͹¡Ñ¹....àËÁ×͹¡ÒäØ¡Ѻ¤Ø³»ÃÐÀÒÊà»ç¹¡Ò÷ӡÒúéÒ¹ãËéÊÁͧ áÅéÇÊÁͧ·Õè¼èÒ¹¡Ò÷ӡÒúéÒ¹ÁÒáÅéÇ ¨Ð仵ͺ⨷ÂìãËé¡Ñº»Ñ­ËÒÍÕ¡·Õã¹ÁØÁ¢Í§àÃÒ

ҡس: tur [25 .. 54 12:21:11]

ͤ 739

ÃéÒ¹¢Í§àÅè¹à¾ÅÂìʹء´Í·¤ÍÁ ä´éàÂÕèÂÁªÁàÇçºä«µì¢Í§·èÒ¹áÅéÇ ÊǧÒÁáÅÐà»ç¹»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¤èÐ ·Ò§ÃéÒ¹¢ÍàªÔ­·èÒ¹àÂÕèèÂÁªÁàÇçºä«µì¢Í§àÃÒºéÒ§¹Ð¤Ð
¨Ó˹èÒ¢ͧàÅ蹾Ѳ¹Ò¡ÒÃ,¢Í§àÅ蹺·ºÒ·ÊÁÁصÔ,¢Í§àÅè¹äÁé,¢Í§àÅè¹Ê¹ÒÁ,µÃÒÂÒ§,ÊÃйéÓà»èÒÅÁ,ºèͺÍÅ,á¼è¹Ãͧ¤ÅÒ¹,á¼è¹â¤Ð,ÊäÅà´ÍÃì,¡ÃкзÃÒÂ,â¡à¡
ʹã¨áÇЪÁáÅÐÊͺ¶ÒÁä´é·Õè

http://www.playsanook.com
ҡس: ÃéÒ¹¢Í§àÅè¹ [15 .. 54 15:17:48]

ͤ 738
ÊÔè§áá·ÕèÃÙé¨Ñ¡ ¤×Í Ç§à©ÅÕ§
ÊÔ觷ÕèÊͧ¤×Í ÃÒ¡ÒÃâ·Ã·Ñȹì
ÊÔ觷ÕèÊÒÁ ¤×Í Ë¹Ñ§Ê×Í

ªÍºÁÒ¡æ ã¹àÊÕ§à¾Å§ áÅÐ˹ѧÊ×Í ·Õèä´éà¢éÒä»ÊÑÁ¼ÑÊ ´Õã¨ÁÒ¡æ ·ÕèÁÕ¤¹äÍà´ÕºÃÃà¨Ô´ áÅеç仵çÁÒÍÂèÒ§¾Õè ÍÂÒ¡ãËé¾ÕèÁռŧҹ´Õæ ÍÂèÒ§¹ÕéµÅʹ令èÐ
ҡس: tar [12 .. 54 14:41:44]

ͤ 737
Hello friends!
I want to invite you all to play with me at Atlantica Private Server.
The first and only private server of Atlantica Online, the MMORPG where you need to unlock the secrets of Atlantis to save the world.

If you want to join me in this great game, or you want to join one of the other games that OGRealms.com has,
please click on the following links:
Main Site: http://ogrealms.com
Forums: http://forum.ogrealms.com
Game Site: http://atlantica.ogrealms.com

Note:
This message was provided by "OGRAtlantica" to be used in our advertising system.
We take no responsibility for the misuse of this system.
ҡس: Hello friends! [9 .. 54 08:32:12]

ͤ 736
ÊÇÑÊ´Õ¤èоÕè»ÃÐÀÒÊ
˹Ùà¾Ôè§Íèҹ˹ѧÊ×;Õèä´éÊͧàÅèÁ àÅèÁáá áÁèàÀÒ à¾×è͹àÍÒÁÒãËéÍèÒ¹ ªÍºÁÒ¡àÅÂä»Ãéҹ˹ѧÊ×Í ´ÙÇèÒ¾Õèà¢Õ¹ÍÐäÃÍÕ¡áÅéÇ¡çä»à¨Í ˹ѧÊ×ͪش¤Ø¡Ѻ»ÃÐÀÒÊ Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÕËÅÒµ͹ËÅÒÂÊÕ Ë¹ÙªÍºÊÕàËÅ×ͧ àÅÂËÂÔºàÅèÁÊÕàËÅ×ͧÍÍ¡ÁÒ ª×è͵͹ÇèÒ àª×Í¡¡ÅéÇÂÁÑ´µé¹¡ÅéÇ à»ç¹àÅèÁ·Õè 5 ˹١çäÁèà¢éÒ㨵ÑÇàͧÇèÒ·ÓäÁ äÁèÍèÒ¹µÑé§áµèàÅèÁ·Õè 1 ÁÒ ¾ÍÍèÒ¹àª×Í¡¡ÅéÇÂÁÑ´µé¹¡ÅéǨº ˹١çÅͧ search google ª×è;Õè´Ù áÅéÇ¡çä´éà¨ÍàÇ»¹Õé ¡çàÅÂáÇÐà¢éÒÁÒÊÇÑÊ´Õ˹ФèÐ ^^
ҡس: ËÁÒÂÔéÁ [4 .. 54 16:02:47]

ͤ 735
à¢Òà»ç¹ “¹Ñ¡¤Ô´” ¤ÃèÓËÇÍ´ÍÂÙèã¹Ç§¡Ò÷ÕÇÕÁÒäÁèµèÓ¡ÇèÒ 30 »Õ µÑé§áµèÂѧà»ç¹¹ÔÊԵʶһѵ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ¨ØÌÒŧ¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ à¢éÒÁÒ¼ÅÔµÃÒ¡Òà ·ÕÇÕáÅÐÅФ÷ÕÇÕÂؤãËÁè â´¹ã¨ÇÑÂÃØè¹Âؤ 20 ¡ÇèÒ»Õ·ÕèáÅéÇ ÊÃéҧǧà©ÅÕ§ãËéà»ç¹ÁÔµÔãËÁè¢Í§Ç§¡ÒÃà¾Å§ ⴹ㨤¹ÃØè¹ãËÁèã¹Âؤ¹Ñé¹ ¾ç͡ࡵºØê¡·Õèà¢Òà¢Õ¹·ÓãËéà¢Òä´éª×èÍÇèÒà»ç¹ “¹Ñ¡¤Ô´” ·ÕèÊÃéÒ§áçºÑ¹´ÒÅ㨠¨¹ÁÒÃèÇÁ¡è͵Ñ駺ÃÔÉÑ·àÇÔÃ줾Í·ìÃèÇÁ¡Ñº »Ñ­­Ò ¹ÔÃѹ´Ãì¡ØÅ ¨¹¡ÅÒÂà»é¹¼Ùé¼ÅÔµÃÒ¡Ò÷Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒµÅÍ´

áÁéÇѹ¹Õé ¨Ô¡-»ÃÐÀÒÊ ¨ÐäÁèä´é·Ó§Ò¹à¡ÕèÂÇ¢éͧã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁâ¦É³ÒáÅСÒõÅÒ´

áµè »ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì ¡ÅѺà»ç¹ÇÔ·ÂÒ¡ÃÃѺàªÔ­ã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò¡ÒõÅÒ´»ÃШӻբͧ Mindshare ÁÕà´ÕÂá¾Å¹à¹ÍÃì ·Õè¶×Íà»ç¹ªèǧàÇÅÒäÎäŵì¢Í§§Ò¹·Õè·Ø¡¤¹ÃͤÍÂáÅе×è¹àµé¹·Õè¨Ðä´éÃѺ¿Ñ§¡ÒÃáºè§»Ñ¹»ÃÐʺ¡Òóì¨Ò¡¡Ò÷ӧҹ áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÊÃéÒ§¤Í¹à·¹µì·Õè·ÓãËéàÇÔÃ줾Í·ì¡ÅÒÂà»ç¹Ë¹Öè§ã¹ºÃÔÉÑ·¼ÅÔµ¤Í¹à·¹µì·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺÁÒ¡·ÕèÊش㹻Ѩ¨ØºÑ¹

â´Â੾ÒÐÂÔè§ÁÕ¡ÒäҴ¡ÒóìÇèÒ »Õ2554 ¨Ðà»ç¹»ÕáºÃ¹´ìµèÒ§æ µéͧËѹÁÒãËéÊӤѭ¡Ñº¡ÒÃÊÃéÒ§à¹×éÍËÒãËé´Ö§´Ù´¤¹´ÙãËéÁÒ¡·ÕèÊØ´ ËÃ×ÍàÃÕ¡ÇèÒ Content Marketing àÃÕ¡ÇèÒ ¶éÒà»ç¹â¦É³Ò¡çµéͧäÁèãªèẹà¹ÍÃìâ¦É³Ò¸ÃÃÁ´Òæ ÍÂèÒ§·ÕèàËç¹ ¡çµéͧÁÕàÃ×èͧÃÒÇ·Õè¹èÒʹã¨ãË餹´ÙÃÙéÊ֡ʹءáÅÐÍÂÒ¡µÔ´µÒÁã¹ÃٻẺ¢Í§¢éͤÇÒÁ ÇÔ´ÕâͤÅÔ» ˹ѧÊÑé¹

“¶éÒÁÕÊͧ·Ò§ãËéàÅ×Í¡·Ó ÃÐËÇèÒ§§èÒ¡ѺÂÒ¡ ¼Á¢ÍàÅ×Í¡·Ó·Ò§ÂÒ¡ à¾ÃÒмÁàª×èÍÇèÒ·Ò§§èÒÂÁÕ¤¹·Ó¡Ñ¹àÂÍÐáÅéÇ áÅоÂÒÂÒÁ·Ó§Ò¹´éǤÇÒÁàª×èÍ·ÕèÇèҴաѺ¤¹´ÙáÅÐÅÙ¡¤éÒ(â¦É³Ò)”

»ÃÐÀÒÊáºè§»Ñ¹ÊͧËÅÑ¡¡Ò÷ӧҹ¢Í§à¢Ò·ÕèÂÖ´¶×ÍÁÒµÅÍ´ «Öè§à»ç¹·ÕèÁҢͧÃÒ¡Ò÷ÕèàµçÁä»´éǤÇÒÁ¤Ô´ÊÃéÒ§ÊÃäìµèÒ§æ ÍÂèÒ§àªè¹ Ό¾Ñ¹¸Øìá·é ¤Ø³¾ÃЪèÇ áÅÐÅèÒÊØ´ SME µÕᵡ «Öè§à»ç¹ÃÒ¡ÒûÃÐàÀ· Branded Content ·Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稷ÕèÊØ´ÃÒ¡ÒÃ˹Öè§

ÃÒ¡Òà ¤Ø³¾ÃЪèÇ à»ç¹·Ò§·ÕèÂÒ¡ÁÒ¡ÃÒ¡ÒÃ˹Öè§ áÅСÇèÒ¨Ðä´éÍ͹áÍÃìẺ¹Õé »ÃÐÀÒʵéͧ½èҿѹÍØ»ÊÃä㹡Òêѡ¨Ù§ã¨ãË餹ã¹àÇÔÃ줾Í·ìàª×èÍÇèÒ ÈÔÅ»ÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·ÂÊÒÁÒö¹ÓÁÒ»ÃѺãËéʹءáÅÐà»ç¹ÃÒ¡Òúѹà·Ô§·ÕèàËÁÒСѺ¡ÅØèÁ¤¹´Ù·Õè¤Øé¹à¤Â¡Ñº Pop Culture 㹻Ѩ¨ØºÑ¹ä´é

¡ÒùÓ⢹ÁÒáÊ´§ã¹ÃÒ¡Òà ¤§äÁèÊÒÁÒö·ÓµÒÁÃٻẺ´Ñé§à´ÔÁ·ÕèáÊ´§¡Ñ¹à»ç¹ªÑèÇâÁ§ä´é à¾ÃÒÐá¹è¹Í¹ÇèÒ ¨Ð·ÓãË餹´ÙÃÙéÊÖ¡àº×èÍ àÁ×èͤ¹´ÙäÁèʹ㨡çäÁèÁÕ·Ò§¨Ð¢ÒÂÃÒ¡ÒùÕé¡ÑºÅÙ¡¤éÒä´é »ÃÐÀÒʨ֧µÑ´ÊԹ㨻ÃѺ¡ÒÃáÊ´§â¢¹ãËÁè Å´·Í¹ªèǧàÇÅÒŧàËÅ×Íà¾Õ§»ÃÐÁÒ³ 10 ¹Ò·Õ áÅÐà¾ÔèÁÊÕÊѹã¹ÃÒ¡ÒôéÇÂÊÒÁ¾Ô¸Õ¡Ã·Õè·ÓãËéºÃÃÂÒ¡ÒÈÃÒ¡ÒôÙʺÒ áÅÐͺÍÇÅä»´éǤÇÒÁʹءʹҹ

ã¹·ÕèÊØ´ ·Ò§ÂÒ¡·Õè»ÃÐÀÒÊàÅ×Í¡·Ó¡ç¡ÅÒÂà»ç¹·Õè»ÃзѺ㨢ͧ·Ø¡¤¹

¢³Ð·Õè ÃÒ¡Òà SME µÕáá ¶×Íà»ç¹ÊÔ觷ÕèÂÒ¡·ÕèÊØ´à·èÒ·Õèà¤Â·ÓÁÒ à¾ÃÒСÒèйÓàÃ×èͧ¡Ò÷ӸØáԨ·ÕèµÖ§à¤ÃÕ´ÁÒ¼ÊÒ¹à¢éҡѺ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ãËéŧµÑǹÑé¹ µéͧãªéàÇÅÒ㹡ÒÃËÒÊèǹ¼ÊÁ áÅЪÑ觵ǧÇÑ´ÍÍ¡ÁÒãËéÊÙµÃŧµÑÇÁÒ¡·ÕèÊØ´

áµèËÅѧ¨Ò¡·Õè·ÓÃÒ¡ÒùÕéÁÒà¡×ͺ»Õ ¿Õ´áºç¡·Õèä´éÃѺ·ÓãËé»ÃÐÀÒÊ¡ÅéÒ¾Ù´ÇèÒ “·Ø¡Çѹ¹Õ餧äÁèÁÕã¤ÃÁͧ SME à»ç¹ÊÕÍ×è¹ ¹Í¡¨Ò¡ÊÕà¢ÕÂÇ”

¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡¤Ô´¢Í§»ÃÐÀÒÊäÁèä´é·ÓãËéà¢Ò·Ð¹§µÑÇÁÒ¡¢Ö鹡ÇèÒà´ÔÁ áµèÂѧ¤§ÂÍÁÃѺ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繤¹Í×è¹àÊÁÍã¹·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÊÃéÒ§ÊÃäì§Ò¹ áÅÐà¢ÒÁÑ¡ºÍ¡¡Ñº Creative ã¹àÇÔÃ줾Í·ìÇèÒ ÍÂèÒÁͧÇèÒá»Å¡áÅéǵéͧ´Õ áµèàÁ×èͪÔÁáÅéǵéͧªÍº áÅеéͧãËéËÅÒ¤¹ªÍº´éÇ à¾ÃÒоèͤÃÑÇ·Õè·ÓÍÒËÒÃá»Å¡áÅéÇäÁèÍÃèÍ ¡çäÁèÁÕ¤¹¡Ô¹

ÍÂèÒ§äáçµÒÁ ¡ÒÃÃѺ¿Ñ§¢Í§»ÃÐÀÒÊ㹡ÒÃÇÑ´ÇèҤ͹෹µì·Õè¼ÅÔµÍÍ¡ÁÒ´ÕËÃ×ÍäÁè ¡çäÁèä´é¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñº¡ÒèѺµéͧä´é¢Í§ÁÒµÃÇÑ´ÍÂèÒ§àªè¹àõµÔé§àÊÁÍä» áµèä´éãªé¡ÃÐáÊ¡ÒÃÂÍÁÃѺ áÅФÇÒÁª×蹪ͺ¢Í§¤¹´ÙÁÒà»ç¹à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´´éÇÂ

㹧ҹ¹Õé »ÃÐÀÒÊÂÍÁÃѺÍÂèÒ§µÃ§ä»µÃ§ÁÒÇèÒ á¿¹¾Ñ¹¸Øìá·é à»ç¹ÃÒ¡Ò÷ÕèàõµÔé§äÁè´Õ áµèÇèÒà»ç¹Ë¹Öè§ã¹ÃÒ¡Ò÷Õè´Ñ§áÅÐà»ç¹·Õè¾Ù´¶Ö§ã¹ËÁÙ褹´ÙÁÒ¡·ÕèÊØ´à·èÒ·ÕèàÇÔÃ줾Í·ìà¤Â¼ÅÔµÁÒ «Ö觵ÑÇà¢ÒàͧáÅзÕÁ§Ò¹·Ø¡¤¹¡çàª×èÍÁÑè¹ã¹¡ÃÐáʢͧ¤¹´ÙÁÒ¡¡ÇèÒàõµÔé§ à¾ÃÒСÃÐáʨҡ¤¹´Ù “â¡Ë¡” äÁèä´é

·Ø¡Çѹ¹Õé ¤ÇÒÁà»ç¹¹Ñ¡¤Ô´¢Í§»ÃÐÀÒÊÂѧ¶Ù¡à¾ÔèÁàµÔÁ¤ÇÒÁÃÙéÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ áÅоÃéÍÁàÊÁÍÊÓËÃѺ¡ÒÃËÂÔºÁÒãªéã¹áµèÅФÃÑé§

â´Â¡ÒÃÍèÒ¹ áÅСÒÿѧ à»ç¹ÊͧÇÔ¸Õ·Õè»ÃÐÀÒÊãªéà¾×èͤÍÂàµÔÁ¤ÇÒÁÃÙéáÅТéÍÁÙÅãËéàµçÁÍÂÙèàÊÁÍ

“¼ÁãªéÇÔ¸ÕÍèÒ¹ËÃ×Ϳѧ ÍèÒ¹·Ø¡àÃ×èͧ ·Ñ駡ÒÃàÁ×ͧ ¡ÒÃìµÙ¹ àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒõÅÒ´ ÍèÒ¹äÁèä´é¡çäÁè½×¹ áµèÇѹ˹Öè§àÃÒ¨ÐÍèÒ¹Áѹàͧ áÅéǤÇÒÁ¤Ô´¹Ñ鹡ç¨Ðµ¡µÐ¡Í¹ ¹ÓàÃ×èͧ¹ÕéÁÒ¼Ù¡Íѹ¹Õéàͧã¹Çѹ˹Ö觔

“¼ÁäÁèãªè¤¹»ÃÐàÀ··ÓÍÐäÃáÅéǤèÍÂËÒ¢éÍÁÙÅ áµè¢éÍÁÙŨÐà¡çºäÇéàµçÁ ¼Áà¤ÂÍèÒ¹à¨ÍÇèÒ ´ÒÇÄ¡ÉìËÁعÃͺµÑÇàͧ ¡çà»ç¹·ÕèÁҢͧà¾Å§à¸ÍËÁعÃͺ©Ñ¹ ©Ñ¹ËÁعÃͺà¸Í”

à»ç¹ÁØÁ¤Ô´¢Í§¹Ñ¡¤Ô´ÍÂèÒ§ »ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì 㹰ҹмÙé¼ÅÔµ Content ·ÕèÊÒÁÒöÊÃéÒ§Êèǹ¼ÊÁÃÐËÇèÒ§ÈÔÅ»ÐáÅиØáԨä´éŧµÑÇ

ҡس: ä»à¨ÍÁÒ [22 .. 54 12:59:32]

ͤ 734
¢ÍÁÒáÊ´§¤ÇÒÁª×蹪Á´éǤ¹¤èÐ...ªÍº¢éͤÇÒÁ "ºéÒ¹àÃÒ¨ÐàËÁ×͹à´ÔÁ" ·Õè¹èÒ Web ¢Í§¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ÁÒ¡ÁÒ ÃÇÁ¶Ö§¼Å§Ò¹µèÒ§æ â´Â੾ÒÐà»ç¹¾ÔàÈɡѺ¼Å§Ò¹à¾Å§ ÍÒ·Ôàªè¹..à¾Å§»ÃСͺÃÒ¡ÒäÙè·ÃË´ , à¾Å§à¾ÃÒÐÍÐäà , à·ÕèÂÇÅÐäÁ , à¨éÒÀÒ¾¨§à¨ÃÔ­ , ¿Ñè¹à¿×͹ , ¤ÓµÍº ÏÅÏ
ҡس: Patchara [20 .. 54 22:20:22]

ͤ 733
Hello friends!
I want to invite you all to play with me at Atlantica Private Server.
The first and only private server of Atlantica Online, the MMORPG where you need to unlock the secrets of Atlantis to save the world.

If you want to join me in this great game, or you want to join one of the other games that OGRealms.com has,
please click on the following links:
Main Site: http://ogrealms.com
Forums: http://forum.ogrealms.com
Game Site: http://atlantica.ogrealms.com

Note:
This message was provided by "OGRAtlantica" to be used in our advertising system.
We take no responsibility for the misuse of this system.
ҡس: Hello friends! [19 .. 54 14:07:44]

ͤ 732
à¢éÒÁÒáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ´éǤ¹¤ÃѺ
ҡس: gclub [17 .. 54 16:26:16]

ͤ 731
¶Ö§¤Ø³Dora ¤èÐ..¤Ø³Dora ÊÒÁÒö仡´ like facebook ¢Í§¾Õè¨Ô¡ä´éàŤèÐâ´ÂäÁèµéͧÃÍ¡ÒÃÂ×¹Âѹà»ç¹à¾×è͹ à¾ÃÒоÕè¨Ô¡·Óà¿ÊẺ fanpage ¨Ö§ÃѺä´éẺäÁèÁÕ¢Õ´¨Ó¡Ñ´¤èÐ ËÇѧÇèÒ¤§à¨Í¡Ñ¹ã¹à¿Ê¹Ð¤Ð :)
ҡس: mangpor [16 .. 54 09:48:49]

ͤ 730
ÊÇÑÊ´Õ¤èоÕè ˹Ùä´éÍèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¾ÕèËÅÒÂàÅèÁ ¿Ñ§à¾Å§¢Í§¾ÕèÁÒ¡éàÂÍÐ áµèàÁ×èÍàÃçÇæ ¹Õéà¾Ôè§ä´éÍèÒ¹áÁèàÀÒ ©ºÑºÃÇÁàÅèÁ à¡Ô´¤Ô´¶Ö§¾Õ訹µéͧà¢éÒ¡Ùà¡ÔéÅËÒ¾ÕèàÅ·Õà´ÕÂÇ áÅÐä´éà¨Íà¿ÊºØ¤¢Í§¾Õè´éÇ àÊÕ´Ò ÊÁѤÃ໹à¾×è͹¢Í§¾ÕèäÁè·Ñ¹ àÅÂä´éáµèàÊÕ´ÒÂà·èÒ¹Ñé¹

Çѹ¹Õéà¢éÒÁÒàÂÕèÂÁ˹éÒ¹Õé ¨ÐÁÒ¡ÅèÒÇÊÇÑÊ´ÕáÅÐ ¢Í͹حҵÍǾûÕãËÁèÂé͹ËÅѧ´éÇÂàÅÂ

¢ÍãËé¾ÕèÂÔéÁä´é·Ø¡Çѹ ÃèÓÃÇ´éǤÇÒÁÊØ¢ ÁÕ¨Ôµã¨à¢éÁá¢ç§ ÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç ÃèÓÃÇÂà§Ô¹·Í§ áÅФÇÒÁÊÁËÇѧ¹Ð¤Ð
ҡس: Dora [14 .. 54 00:04:13]

ͤ 729
You are my idol. ^-^\"
ҡس: ½éÒ [9 .. 54 15:52:34]

ͤ 728
ª×蹪Á ª×蹪ͺ ª×è¹ã¨ ¡Ñº¼Å§Ò¹¢Í§¾Õè»ÃÐÀÒʤÃѺ
ҡس: ÍѲÁÒÊ [7 .. 54 21:22:09]

ͤ 727
ÂÔ¹´Õ·Õèà¨ÍàÇ»¹Õé¤èÐ àËÁ×͹ä´é¾ºà¨Íà¾×è͹à¡èÒ ä´é¾Ù´¤ØÂáÅ¡à»ÅÕè¹ÊÔ觴Õæ ¡Ñ¹
ҡس: jariya [5 .. 54 10:22:26]

 
˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 ŧͤ

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l