˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 ŧͤ

ͤ 698
µéͧ¢Í¢Íº¾ÃФس ¤Ø³»ÃÐÀÒÊ ÁÒ¡æàŤèÐ
·Õèáºè§»Ñ¹ËÅÒÂæÊÔè§ ä´éà¢éÒÁÒÍèÒ¹º·¤ÇÒÁ ·ÓãËéä´é á§è¤Ô´´Õæ ·Õè·ÓãËé ÃÙéÊÖ¡ àËÁ×͹à¨Í áʧÊÇèҧ㹶éÓ·ÕèÁ×´ÁÔ´ ¨¹¤Ô´ÇèÒ¨ÐäÁèà´Ô¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡áÅéÇ áµèáʧÊÇèÒ§·ÕèÁÒà¨Í ·ÓãËéÁÕ¡ÓÅѧ㨠à´Ô¹µèÍ à¾×èÍËÇѧÇèÒ ¨Ðä´éà¨Í·Ò§ÍÍ¡ã¹ÍÕ¡äÁè¹Ò¹ ¢Í¢Íº¾ÃФس´éÇÂ㨨ÃÔ§¤èÐ
ҡس: nuda [3 .. 53 12:42:42]

ͤ 697
àÊÕ´Ò ·ÕèºéÒ¹¹éÓ·èÇÁäÁè¶Ö§äÁè§Ñé¹ÇèÒ¨ÐÅͧÇÔ¸Õ˹ÒÁÂÍ¡àÍÒ˹ÒÁºè§ ·Õè¾ÕèàÅÂàÅèÒàÍҶا¾ÅÒʵԡÁÒãÊè¹éÓá·¹¡ÃÐÊͺ·ÃÒ ÍÂÒ¡¨ÐÅͧ´ÙàËÁ×͹¡Ñ¹ÁÒ¨Ðãªéä´é¼Å¨ÃÔ§æäËÁ¤ÃѺ. :)
ҡس: ˹ÒÁ [30 .. 53 23:31:48]

ͤ 696
Çѹ¹Õé¾ÍÁÕàÇÅÒàÅÂä»áÇÐÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×Í ¨Ö§ÊÍÂáÁèàÀÒÃÇÁàÅèÁÁÒ ¾Õè¨Ô¡áÇÐä»·ÕèºÙ¸ÁÒàËÃͤêÐ ´Õ㨡Ѻ¤¹·Õèà¨Í´éǹФêÐ ¤¹·ÕèÂѧäÁèà¨Í¾ÂÒÂÒÁµèͤèÐ áÅéǨлÃзÑÂ㨾Õèá¡ÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡¶éÒä´éà¨ÍµÑǨÃÔ§ confirmed! ËÇѧÇèÒ¤§ÁÕâÍ¡ÒÊà¨Í¾Õè¨Ô¡ã¹ÃÐÂлÃЪԴÍÕ¡¤ÃÑé§àËÁ×͹µÍ¹¤Í¹àÊÃÔµ¹Ð¤êÐ
ҡس: Rabbit [29 .. 53 23:05:27]

ͤ 695
áÁéäÁèÁÕâÍ¡ÒÊä´éà¨ÍµÑǨÃÔ§...áµèÊ觤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¼èÒ¹µÑÇ˹ѧÊ×Íá·¹ÅСѹ¹Ð¤Ð....^_^
ҡس: ͧØè¹á¡éÇ [29 .. 53 16:28:42]

ͤ 694
ÍèÒ¹áÁèàÀÒÃÇÁàÅèÁ¨º
ÍÂÒ¡ãËéã¤ÃàÍÒä»ÊÃéҧ˹ѧ
ҡس: áÁèྪà [28 .. 53 09:16:37]

ͤ 693
Çѹ¹Õéä´éËÂԺ˹ѧÊ×Í à¾Å§à¢Õ¹¤¹´¹µÃÕà¢Õ¹âÅ¡ ÁÒÍèÒ¹ÍÕ¡¤ÃÑéè§ áÅÐàÍÒ¡ÕµÒÃì ÁÒ¤ÅÍæ à¾Å§¢Í§¾Õè...·ÓãËé¤Ô´¶Ö§¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¾Õè·ÕèÊ觼èÒ¹º·à¾Å§

¤Ô×´¶Ö§ ¾Õè ..¡çà·èÒ¹Ñé¹àͧ ¤ÃѺ
ҡس: ¸¹ÀÑ·Ã [28 .. 53 09:03:11]

ͤ 692
¢ÍÃèÇÁà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ÍÕ¡¤¹¹Ð¤Ð µÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹¢Í§¾ÕèÁÒËÅÒ»ÕáÅéǤÐ
ҡس: wae [27 .. 53 23:25:27]

ͤ 691
µÍ¹¹Õé DVD ¤Í¹àÊÔÃ쵤س¾ÃЪèÇÂÊÓᴧʴ2 µÍ¹á¼è¹´Ô¹·Í§ ÁÕ¢ÒµÒÁÃéÒ¹·ÑèÇä»áÅéǹФÐ...´Ù¨ºáÅéÇÇÇ ÍÔèÁàÍÁ ÍÔèÁ㨠á¶ÁÁÕªç͵¾Õè¨Ô¡àÂÍÐÁÒ¡¡¡¡¡¡..ã¹ "¡è͹¨Ðà»ç¹¤Í¹àÊÔÃìµ" ÍÂèÒÅ×ÁËÒÁÒà¡çºäÇé¹Ð¤Ð ´ÕÁÒ¡¡¡¡¡¡ µÍ¹¨º·Ó«Ö駡Թã¨ÊØ´ÂÍ´!!!! ÊÁ¡ÑºµÍ¹ á¼è¹´Ô¹·Í§ ¢Í§á·é!!!!
ҡس: mangpor [25 .. 53 15:06:57]

ͤ 690
Ό¤ÅѺ¾Õè¨Ô¡ áÅÐΌæáÁèàÀÒ¤Ð....µÍ¹¹Õéà¤éҤѴµÍ¹áÁèàÀÒÁÒÃÇÁàÅèÁãËéÍèҹẺ¨Øã¨àµçÁÍÔèÁ@ºÙ¸àÇÔÃ줾ÍÃì F17 plenally hall àÅèÁÅÐ70 ºÒ· ÍҨ⪤´Õà¨Í¾Õè¨Ô¡ µÑǨÃÔ§ÁÒᨡÅÒÂà«ç¹µì¹Ð¤Ð...à¾ÃÒÐáÁ§»ÍºÑ§àÍÔ­ÁÒáÅéÇÇÇÇÇÇ...¢ÍºÍ¡ÇèÒ ¾Õè¨Ô¡µÍ¹¹Õé ˹éÒµÒÊ´ãÊ ËÅèÍà·èËìÁÒ¡¡¡¡¡¡¡¡
ҡس: mangpor [25 .. 53 12:27:15]

ͤ 689
¾Õè¨Ô¡¤Ð..áÁ§»Íàͧ¤èÐ ¢ÍºÍ¡ÇèÒ´Õã¨ÁÒ¡ÁÒ·Õèä´é¤Ø¡Ѻ¾Õè@§Ò¹ÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×ÍàÊÒÃì·Õè¼èÒ¹ÁÒ áÅТͺ¤Ø³·Õè¤Ø鹪×è͡ѹ¤èÐ...¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§·ÕèàÍèÍÅ鹶١àµÔÁàµçÁ¨Ò¡¡ÒÃä´éà¨Í ä´é¤Ø¡ѹ«ÐàµçÁÍÔèÁàŤèÐ áÅлÅ×éÁÊØ´æ·Õèä´é¶èÒÂÃٻẺâͺ¡Í´ âÍêÂÂÂ!!!! ¡ÃÕê´´´´´´´!!! ....Çѹ¹Ñé¹ÂѧäÁèÍÂÒ¡¡ÅѺàÅ áµèµÔ´µéÍ§ä» moomstar µèÍ<´Ù KPN Award>àŵéͧµÑ´ã¨ÍÂèÒ§á秧§§§§...¢Íº¤Ø³ ¢Íº¤Ø³ áÅТͺ¤Ø³¤èÐ...à¾ÃÒФӾٴ¢Í§¾Õè㹤Ø¡Ѻ»ÃÐÀÒÊÏ <àªè¹ ¤ÇÒÁ´Õ§´§ÒÁàÊÁÍ ËÃ×ͤÇÒÁÃÑ¡§´§ÒÁàÊÁÍ ËÃ×Í ¤¹àÃÒà¡Ô´ÁÒà¾×èÍÃÑ¡ à»Ô´âÍ¡ÒÊ ãËé¡ÓÅѧ㨡ѹáÅСѹ> áÁ§»ÍÅͧÍÂèÒ§·Õè¾Õè¨Ô¡¾Ù´µÅÍ´ËÅÒ»շÕèÃÙé¨Ñ¡¾Õè¼èÒ¹µÑÇ˹ѧÊ×Í...·ÓãËéÇѹ¹ÕéáÁ§»ÍÁÕÊÔ觴Õæà¡Ô´¢Öé¹ÁÒ¡ÁÒ·ÕèäÁèÍÒ¨»ÃÐàÁÔ¹¤èÒä´éàÅÂ...¢Íº¤Ø³¾ÃËÁÅÔ¢Ôµ·Õè·ÓãËéÁÒÃÙé¨Ñ¡¾Õè¹Ð¤Ð...äÁèÃÙéàÁ×èÍäèÐÁÕâÍ¡ÒÊà¨ÍÍÕ¡áµè¤§ÁÕÊÑ¡Çѹ¹Ð¤Ð....¨Ò¡à´ç¡¹éÍÂÊÒÃÀÕ·Õèª×èÍÇèÒ...áÁ§»Í ¤èÐ...
ҡس: mangpor [25 .. 53 12:17:54]

ͤ 688
¤Ó·ÕèÇèÒ "㹡ÅØèÁ½Ù§ª¹·ÕèÇØè¹ÇÒ àÃÒÁÑ¡¨ÐÁͧàË繤¹ÊӤѭ¢Í§àÃÒàÊÁÍ" Áѹà»ç¹¨ÃÔ§ÊÓËÃѺ˹٤èÐ :)

||àÃÒà¨Í¡Ñ¹·Õè§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í 23 µ¤. 53||

..´Õ㨷Õèä´éà¨Í¤Ø³ÍÒ¤èÐ
ҡس: àÁÂì [25 .. 53 08:54:04]

ͤ 687
Çѹ¹Õé ˹١Ѻ¾ÕèÊÒÇ仧ҹ˹ѧÊ×Í à¨Í¤Ø³ÍÒ´éÇ ^^ ¤Ø³ÍÒ㨴ÕÁÒ¡æàÅ ˹ٴÕ㨨ѧ ˹١çÂѧäÁèÃÙé¨Ñ¡¤Ø³ÍÒÁÒ¡ áµè¾Í˹Ùä´éà¨Í¤Ø³ÍÒ¨ÃÔ§æáÅéÇ Ë¹ÙÍÂÒ¡Íèҹ˹ѧÊ×ͤسÍÒÁÒ¡àŤèÐ µèÍä»Ë¹Ù¨ÐµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹¹Ð¤èÐ à»ç¹¡ÓÅѧã¨ãËé¤èÐ
ҡس: ¹éͧÇÕ¹¤èÐ [24 .. 53 23:58:39]

ͤ 686
ÍÒ¨Ô¡¤Ð ˹ٴÕã¨ÁÒ¡àŤèзÕèä´éà¨ÍÍÒ¨Ô¡·Õè§Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í
µÍ¹áá˹Ùà¡×ͺ¨Ð¡ÅѺºéÒ¹áÅéÇ áµè¤Ô´ÇèÒÅͧáÇÐä»´ÙÍÕ¡«Ñ¡Ãͺà¼×èͨÐàËç¹ÍÒ¨Ô¡·ÕèºÙ¸ áÅéÇÃÐËÇèÒ§·Ò§à´Ô¹ä»ºÙ¸Ë¹Ù¡çä´éà¨ÍÍÒ¨Ô¡¨ÃÔ§æ ˹Ùà»ç¹»Å×éÁÁÒ¡¤èÐ µÑǨÃÔ§¤Ø³ÍÒ¹èÒÃÑ¡ÁÒ¡àŤèР㨴ÕÁÒ¡æ´éÇ àËÁ×͹¡ÑºµÑÇ˹ѧÊ×ͧ͢¤Ø³ÍÒäÁèÁÕ¼Ô´ áÅéÇ˹١çÁÕâÍ¡ÒÊä´é¶èÒÂÃÙ»¡Ñº¤Ø³ÍÒ«Ñ¡·Õ ¢Íº¤Ø³¹Ð¤Ð·Õè㨴աѺà´ç¡æÍÂèҧ˹ÙáÅйéͧ....»Å×éÁáÅЪ×蹪ÁÍÒ¨Ô¡ÁÒ¡¤èÐ
ҡس: ÍÕ¿¡Ñº¹éͧÇÕ¹ [24 .. 53 22:24:40]

ͤ 685
¾Õè¨Ô¡»ÃÐÀÒÊ
©ÅÒ´ÁͧâÅ¡
à»ÅÕè¹źà»ç¹ºÇ¡
Êآ᷹·ÕèâÈ¡

§Ò¹à¢Õ¹ÁÒ¡¤èÒ
»ÃÐà·×ͧ»Ñ­­Ò
¼èÒ¹µÒ¤¹ã´
¶×ÍÇèÒà»ç¹âª¤

¡Å͹´Ôºæ ¨Ò¡à´ç¡ªÍºµèÍ¡Å͹¹Ð¤Ð ^^
ҡس: Ë¹Ù¹Ò [23 .. 53 21:40:38]

ͤ 684
ÍÂÒ¡àËç¹ Workpoint ·Ó Project kouyteaw Island ¨Ñ§
¨Ð¾Ò¡Ñ¹ä»Íش˹ع¤Ñº :)
ҡس: àÅ硹éÓµ¡ [18 .. 53 20:09:40]

ͤ 683
¼Á¹ÕèΌ¾Ñ¹¸Øìá·éÍÒ¨Ô¡àŤÃѺ :)
ҡس: Nakorn [18 .. 53 18:32:21]

ͤ 682
»ÃзѺ㨡Ѻ·Ø¡¼Å§Ò¹¢Í§ ¾Õè¨Ô¡ áÅÐÅèÒÊØ´ÊÔè§àÅç¡ àÅç¡ ·ÕèàÃÕ¡ÇèÒÃÑ¡
ҡس: tonnam [17 .. 53 23:46:37]

ͤ 681
à¾Ôè§à¤ÂàËç¹ÍҨԡ㹺ÍÃì´¹Õé¡çÇѹ¹ÕéáËÅÐ
§Ò¹ÊÑ»´ÒËì˹ѧÊ×ͪèǧµØÅÒ¹Õé(¶éÒ¨ÓäÁè¼Ô´) ÍÒ¨Ô¡ä»á¶ÇºÙ¸äËÁ¤Ð
ҡس: ¡ÅéÇ [16 .. 53 22:38:21]

ͤ 680
¾Õè¨Ô¡¤êСç·Ñé§ website à¹ÕèÂÍФèзÕèàÃÕ¡ËÒ¾ÕèÍÂÙè·Ø¡Çѹ
ҡس: Rabbit [16 .. 53 21:34:30]

ͤ 679
¡ÃÕê´´´´´!!! ¾Õè¨Ô¡ »ÃÒ¡¯µÑÇáÅéÇÇÇÇ..á¤è¹ÕéÂѧäÁè¾Í¹Ð¤Ðؤا¾Õè µéͧÍ͡˹ѧÊ×ÍÊÑ¡àÅèÁ ¶Ö§¨ÐËÒ¤Դà¶Ô§§§§§§§§§ ^_^
ҡس: mangpor [15 .. 53 20:45:28]

ͤ 678
ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ÍÂÒ¡Íèҹ˹ѧÊ×ͧ͢¾Õè¨Ô¡ ÍÕ¡¤¹¤èÐ
ҡس: ¡ØŹÔÉ®ì [15 .. 53 17:41:40]

ͤ 677
ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ

ÁÕã¤ÃàÃÕ¡¼ÁËÃ×Íà»ÅèÒ
ҡس: »ÃÐÀÒÊ ªÅÈÃÒ¹¹·ì [12 .. 53 19:56:30]

ͤ 676
¤ëÐ àÃÒÁÒÃèÇÁÁ×͡ѹ¤Ø³ Mangpor à¼×è;Õè¨Ô¡¨Ðä´éÂÔ¹ àËç¹äÁê¤êÐàÃÒàÃÔèÁÁվǡà¾ÔèÁÁÒ·ÕÅФ¹ Êͧ¤¹ ËÇѧÇèÒ«Ñ¡Çѹ¾Õè¨Ô¡¨Ðã¨Íè͹ÂÍÁÍÍ¡àÅèÁãËÁèÍèФèÐ
ҡس: Rabbit [9 .. 53 22:38:26]

ͤ 675
¤Ô´¶Ö§àÃ×èͧÃÒÇ´Õæ àÍÒ˹ѧÊ×Íà¡èÒæ¢Í§¾ÕèÁÒÍèÒ¹·Ø¡àÅèÁ(¤Ø¡Ѻ»ÃÐÀÒÊ) ÍèÒ¹áÅéÇÍÁÂÔéÁÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒ¡ áµè¨ÒÂÔéÁ¡ÇéÒ§¡ÇèÒ¹Õé¶éÒ¾ÕèÁռŧҹãËÁèÁÒãËéä´éÂÅ ¤Ô´¶Ö§¨Ñ§¤èÐ
ҡس: ÊØÀÒÇ´Õ [9 .. 53 19:16:11]

ͤ 674
¤Ø³ Rabbit ¤Ð..àÃÒÁÒµÐ⡹ºÍ¡¾Õè¨Ô¡ä»àÃ×èÍÂææ ´ÕäËÁ¤Ð? à¼×è;Õèà¤éÒ¨ÐËÒÍÐäÃæ ÁÒãËéàÃÒÍèÒ¹àÃçÇ¢Öé¹!!!!~ 555 ¹éÓË´·Ø¡ÇѹËÔ¹ÁѹÂѧ¡Åè͹ÍèйРªÔÁÔ???? ÍÂèÒ§¹éÍ¡çÃÇÁ¤ÍÅÑÁã¹ a day ¹Ö§ÅзÕèá¡é¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ö§ä´é!!!! ¤Ô´¶Ö§¤Ø³ Rabbit ÁÒ¡ÁÒ¤èÐ ^_^
ҡس: mangpor [8 .. 53 13:32:23]

 
˹ҷ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 ŧͤ

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l