ѡͧ ÊÒÁâ·¹
    ¢ºÇ¹¡ÒÃâ»ê§ â»ê§ ªÖè§, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ¤¹´¹µÃÕ, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ¤ÇÒÂä·Â, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    »èÒ»Ãзéǧ, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    »èÒ»Ãзéǧ, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ÁÇÂä·Â, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    ÁÇÂä·Â, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    Â×è¹ËÁÙ Â×è¹áÁÇ, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ÅÍ¡Ãз§ÊÒÁ¹éÓ, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ʧ¡ÃÒ¹µìºéÒ¹àÃÒ, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    ÊÇÑÊ´Õ»ÕãËÁè, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    ÍéÒÂä·Â¹éͧÅÒÇ, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    à¢Ò·ÃÒÂ, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    à¨éÒÀÒ¾¨§à¨ÃÔ­, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    à¨éÒÀÒ¾¨§à¨ÃÔ­, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    à¨éÒÀÒ¾¨§à¨ÃÔ­, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    à«Ô駻ÕãËÁè, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    à´ç¡¹Í¡, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522
    à·ÕèÂÇÅÐäÁ, µèÒ§ºéÒ¹ µèÒ§¤¹ º¹à©ÅÕ§ the tribute album to Chalieng, 2546
    àÍÒÍÂèÒ§¹ÕéÍÕ¡·Õè˹Öè§, à·È¡ÒÅÊÒÁâ·¹, 2551
    â»ê§ â»ê§ ªÖè§, à¾Å§áºº»ÃÐÀÒÊ, 2551
    â»ê§â»ê§ªÖè§, ¹ÒÁ»Ò¡¡ÒÍ×è¹ : â¡ë ÅÓÅÙ¡¡Ò + ÊÒÃÀÕ, 2522

 

^ Ѻҹ

˹á l ǡѺ l ŧҹŧ l ŧҹ˹ѧ l ɳ l ش l ¡Ѻ l